Analiza finansowa

Analiza finansowa przedsiębiorstwa

Szkolenie 2 dniowe – około 12 godzin (w pierwszy dzień od 10:00 do 16:30 a w drugi od 9:00 do 14:30)

Szkolenie przygotowane jest z myślą o osobach podejmujących w przedsiębiorstwie decyzje, które mają wpływ na podstawowe wskaźniki finansowe. Szkolenie prowadzone jest w sposób nie wymagający od uczestników wcześniejszego przygotowania w zakresie finansów przedsiębiorstw czy rachunkowości. Treść szkolenia powinna zainteresować zwłaszcza kadrę zarządzającą przedsiębiorstwa (zarówno pionów finansowych jak i niefinansowych), właścicieli przedsiębiorstw, pracowników JST i wszystkich, którzy mogą potrzebować wiadomości z zakresu analizy finansowej firmy i skutków podejmowania decyzji (nawet tych pozornie „niefinansowych”) na obraz finansowy przedsiębiorstwa.

TRENER:

dr Grzegorz Michalski

PROGRAM:

1. Elementy sprawozdania finansowego (Bilans, Rachunek zysków i strat, Sprawozdanie z przepływów pieniężnych)
2. Analiza ogólna (Analiza struktury; Analiza dynamiki)
3. Znaczenie i interpretacja wskaźników finansowych (rentowność, płynność finansowa, zadłużenia, sprawności działania)
4. Salda strukturalne bilansu i podstawowe typu kryzysów przedsiębiorstwa.
5. Elementy planowania finansowania (prognozowane sprawozdania finansowe)

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY:

1. Finansowy cel działania przedsiębiorstwa i formy działalności gospodarczej
o jakie cele przedsiębiorstwa stawiają sobie najczęściej
o maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa, jako podstawowy cel nowoczesnych przedsiębiorstw
o podstawy pomiaru wartości przedsiębiorstwa
o przepływy pienienie netto, operacyjne przepływy pieniężne i wolne przepływy pieniężne
o wpływ zmian poziomu sprzedaży na wartość przedsiębiorstwa
2. Jakich informacji można oczekiwać od przedsiębiorstw?
o sprawozdania finansowe i statystyczne sporządzane przez przedsiębiorstwa, w zależności od formy prawnej działalności
o informacja o sprawozdaniach, jakich można oczekiwać od przedsiębiorstw w zależności od formy i zakresu prowadzonej działalności – i wstępne omówienie – co z tych informacji można sie dowiedzieć się i kiedy
3. Co naprawdę mówią a czego nie mówią sprawozdania finansowe?
o metody i zasady rachunkowości i ich wpływ na ekonomiczną zawartość informacyjną sprawozdań finansowych
o metody i zasady stosowane w rachunkowości
o elementy sprawozdania finansowego
o podmioty zobowiązane do badania i ogłaszania sprawozdań finansowych
4. Ocena wiarygodności na podstawie ogólnej analizy sprawozdań finansowych
o ogólna analiza bilansu
o ocena wypłacalności przedsiębiorstwa na podstawie bilansu
o metoda Wilcoxa
o salda strukturalne bilansu
o ogólna analiza rachunku zysków i strat
o prognozowanie kryzysów w ocenianym przedsiębiorstwie i ocena ich istotności
o sygnały ostrzegawcze
o analiza rachunku przepływów pieniężnych {cash flow} – metoda pośrednia
5. Ocena wiarygodności na podstawie analizy wskaźnikowej
o zasady interpretacji wskaźników
o analiza struktury bilansu
o analiza rentowności
o analiza płynności
o cykl konwersji gotówki
o strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto
o analiza efektywności
o analiza poziomu zadłużenia
o 5c klienta
o metody punktowe
o analiza dyskryminacyjna
Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom fundamentalnych zasad, którymi powinny kierować się osoby oceniające finansową kondycję przedsiębiorstwa oraz wskazanie jak decyzje podejmowane w przedsiębiorstwie, wpływają na jego zewnętrzny obraz. Głównym celem trenera realizowanym w czasie szkolenia jest przekazanie wiadomości w sposób, który zaowocuje zrozumieniem przez uczestników podstawowych zagadnień z zakresu oceny finansowej kondycji przedsiębiorstwa. W trakcie zajęć w bardzo przystępny sposób zostaną wyjaśnione i uporządkowane kategorie z zakresu analizy finansowej.

Reklamy

Comments are closed.

%d blogerów lubi to: