Analiza opłacalności

Analiza opłacalności finansowej inwestycji rzeczowych

Szkolenie 2 dniowe – około 12 godzin (w pierwszy dzień od 10:00 do 16:30 a w drugi od 9:00 do 14:30)

Szkolenie przygotowane jest z myślą o osobach podejmujących decyzje w zakresie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, niezależnie od ich wcześniejszego przygotowania w zakresie finansów przedsiębiorstw. Treść szkolenia powinna zainteresować zwłaszcza kadrę zarządzającą przedsiębiorstwa (zarówno pionów finansowych jak i niefinansowych), właścicieli przedsiębiorstw, pracowników JST i wszystkich, którzy mogą potrzebować wiadomości z zakresu finansowej oceny projektów inwestycyjnych.

TRENER:

dr Grzegorz Michalski

PROGRAM:

1. Finansowy cel zarządzania przedsiębiorstwem: maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa
2. Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez projekt inwestycyjny
3. Metody oceny projektów inwestycyjnych (NPV, IRR)
4. Szacowanie kosztu kapitału finansującego inwestycję
5. Analiza ryzyka projektu inwestycyjnego (metody pośrednie i metody bezpośrednie)

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY:

1. Finansowy cel zarządzania przedsiębiorstwem
o cel podejmowania inwestycji rzeczowych
2. Rodzaje rzeczowych projektów inwestycyjnych: rozwojowe, modernizacyjne, dywestycyjne i odtworzeniowe
3. Ocena inwestycji rzeczowych na podstawie okresu zwrotu
4. Elementy matematyki finansowej – zmiana wartości pieniądza w czasie
o wartość przyszła
o kapitalizacja przepływów pieniężnych
o wartość obecna
o dyskontowanie przepływów pieniężnych
o wartość obecna renty
5. Ocena inwestycji rzeczowych na podstawie:
o zdyskontowanego okresu zwrotu
o zaktualizowanej wartości netto projektu – NPV
o wewnętrznej stopy zwrotu projektu – IRR
o zmodyfikowanej wewnętrznej stopy zwrotu projektu – MIRR
o indeksu zyskowności projektu – PI
6. Szacowanie przepływów pieniężnych generowanych przez projekty inwestycje
o różnice w szacowaniu:
 NCF – przepływów pieniężnych netto
 szacowanie OCF – operacyjnych przepływów pieniężnych netto
 szacowanie FCF – wolnych przepływów pieniężnych netto
o zasady szacowania przepływów generowanych przez inwestycje rzeczowe
 zasada dotycząca zysku w sensie księgowym
 zasada dotycząca separowalności konsekwencji decyzji operacyjnych od finansowych
 zasada dotycząca kosztów utopionych i korzyści utopionych
 zasada dotycząca kosztów alternatywnych i korzyści alternatywnych
 zasada dotycząca efektów zewnętrznymi
 zasada dotycząca traktowania zmian w poziomie kapitału operacyjnego
7. Stopa kosztu kapitału
o koszt kapitału własnego
o koszt kapitału obcego
o zasady szacowania
o średni wazony koszt kapitału – WACC
o ryzyko projektu a koszt kapitału
o marginalny koszt kapitału – MCC
o relacja struktury kapitału i kosztu kapitału
o teorie struktury kapitału i praktyczne wnioski z nich płynące w warunkach polskich
8. Optymalny budżet inwestycyjny przedsiębiorstwa
o krzywa możliwości inwestycyjnych – IOS
o krzywa marginalnego kosztu kapitału – MCC
9. Uwzględnianie ryzyka przy ocenie projektów inwestycyjnych
o metody pośrednie uwzględniania ryzyka
 analiza wrażliwości inwestycji rzeczowej
 analiza scenariuszy
 analiza drzew decyzyjnych
 analiza symulacyjna
o metody bezpośrednie uwzględniania ryzyka
 równoważnik pewności
 stopa dyskontowa uwzględniająca ryzyko – RADR
10. Ocena rzeczowych projektów inwestycyjnych o różnym czasie trwania
11. Optymalny czas trwania projektu
Metoda tradycyjna i metoda oparta na cyklu życia przedsiębiorstwa
12. Elementy teorii portfela
Rzeczowe projekty inwestycyjne firmy jako portfel projektów
13. Wartość opcji rzeczowych
Rzeczowy projekt inwestycyjny jako opcja

Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom fundamentalnych zasad, których należy przestrzegać przy finansowej ocenie skutków planowanych lub już realizowanych inwestycji. Głównym celem trenera realizowanym w czasie szkolenia jest przekazanie wiadomości w sposób, który zaowocuje zrozumieniem przez uczestników podstawowych zagadnień z zakresu oceny przedsięwzięć realizowanych przez przedsiębiorstwa. W trakcie zajęć w bardzo przystępny sposób zostaną wyjaśnione i uporządkowane kategorie finansowe dotyczące zarządzania projektami inwestycyjnymi.

Reklamy

Comments are closed.

%d blogerów lubi to: