ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ

ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Zakres prezentowanych zagadnień:
Cel zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Relacje między finansowymi celami zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania płynnością finansową. Relacje między rentownością a poziomem płynności finansowej. Wpływ zarządzania płynnością finansową na wzrost wartości przedsiębiorstwa.
Definicje płynności finansowej. Relacje między nimi. Definicja poziomu płynności finansowej.
Cechy doskonałego miernika poziomu płynności. Statyczne miary płynności. Korekty miar płynności. Dynamiczne miary poziomu płynności finansowej. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i wykorzystanie informacji o przepływach środków pieniężnych do oceny poziomu płynności finansowej.
Zapotrzebowanie na Kapitał Obrotowy Netto w przedsiębiorstwie. Poziom KON. Zarządzanie sprzecznymi rodzajami zapotrzebowania na KON. Cykl konwersji gotówki. Określanie strategii zarządzania KON.
Potrzeba utrzymywania zapasów. Koszty utrzymywania i zamawiania zapasów.
Ocena należności przedsiębiorstw. Metody ustalania okresu spływu należności. Prognozowanie należności. Polityka opustów cenowych w przedsiębiorstwie. Faktoring należności. Sposoby zabezpieczenia należności i ich windykacja.
Metody analizy ryzyka kredytowego. Metoda punktowa. Metoda standardu kredytowego. Instrumenty polityki kredytowej i ich optymalizacja.
Motywy utrzymywania środków pieniężnych w przedsiębiorstwie. Modele zarządzania środkami pieniężnymi. Zagospodarowanie wolnej gotówki. Analiza punktu krytycznego gotówki.
Poziom i struktura zobowiązań krótkoterminowych. Kredyt kupiecki. Krótkoterminowe papiery dłużne.
Wartość płynności finansowej. Definicja i znaczenie. Relacja wartości płynności do jej poziomu. Jakie czynniki wpływają na wartość płynności. Warunek optymalizacyjny wynikający z zastosowania koncepcji wartości płynności w bieżącym zarządzaniu finansami.

Program szkolenia:
Cel i potrzeba zarządzania płynnością finansową
Cel zarządzania finansami przedsiębiorstwa.
Relacje między finansowymi celami zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania płynnością finansową.
Relacje między rentownością a poziomem płynności finansowej.
Wpływ zarządzania płynnością finansową na wzrost wartości przedsiębiorstwa.
Podstawowe definicje i pojęcia odnoszące się do zarządzania płynnością finansową
Definicje płynności finansowej. Relacje między nimi.
Definicja poziomu płynności finansowej.
Pomiar poziomu płynności finansowej
Statyczne miary płynności.
Korekty miar płynności.
Dynamiczne miary poziomu płynności finansowej.
Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i wykorzystanie informacji o przepływach środków pieniężnych do oceny poziomu płynności finansowej.
Kapitał obrotowy netto (KON)
Zapotrzebowanie na KON w przedsiębiorstwie.
Poziom KON.
Cykl konwersji gotówki.
Określanie strategii zarządzania KON.
Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie
Potrzeba utrzymywania zapasów.
Koszty utrzymywania i zamawiania zapasów.
Zarządzanie należnościami
Ocena należności przedsiębiorstw.
Metody ustalania okresu spływu należności.
Prognozowanie należności.
Polityka opustów cenowych w przedsiębiorstwie.
Faktoring należności.
Sposoby zabezpieczenia należności i ich windykacja.
Strategie przedsiębiorstwa wobec odbiorców w zakresie udzielania kredytu kupieckiego
Metody analizy ryzyka kredytowego.
Metoda punktowa.
Metoda standardu kredytowego.
Instrumenty polityki kredytowej i ich optymalizacja.
Zarządzanie środkami pieniężnymi
Motywy utrzymywania środków pieniężnych w przedsiębiorstwie.
Modele zarządzania środkami pieniężnymi (model Baumola, model Beranka, model Millera-Orra, model Stone’a).
Budżet (preliminarz) środków pieniężnych.
Krótkoterminowe źródła finansowania przedsiębiorstwa
Poziom i struktura zobowiązań krótkoterminowych.
Kredyt kupiecki.
Krótkoterminowe papiery dłużne.
Wartość płynności finansowej
Wartość płynności finansowej.
Definicja i znaczenie.
Relacja wartości płynności do jej poziomu.
Jakie czynniki wpływają na wartość płynności.
Warunek optymalizacyjny wynikający z zastosowania koncepcji wartości płynności w bieżącym zarządzaniu finansami.
Konsekwencje dla realizacji głównego celu zarządzania przedsiębiorstwem.

Reklamy

Comments are closed.

%d blogerów lubi to: