SFP – strategie finansowe przedsiębiorstw LATO2009

Strategie Finansowe Przedsiębiorstw: sem. III, st. II, WSZiA Opole

Wykłady – slajdy

|PPT|PDF|

Wykłady – lista

|DOC|
(c) Grzegorz Michalski, http://michalskig.com/ || Szukasz ciekawych usług finansowych?
Moje profile: NF | profeo | XinG | LinkedIn | Ryze | GL | WP | SSRN | RepEC | AV | BP | PR | Worldwide Directory of Finance Faculty and Professionals | C.H. Beck | WN PWN | eBay | GP | oddk | oddk2 | Aukro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R |
Strona Główna || Informacje i materiały dla studentów || Seminarium dyplomowe online || Szkolenia finansowe || AV || WKP || Framax || PUBLIKACJE: SSRN || PUBLIKACJE: REPEC || MY IC || SP || CV
Kontakt: EMAIL: Grzegorz.Michalski[at]ue.wroc.pl „[at]” zami na: „@” | | GG: 10800054

||||||||

Ostatnia szansa.

Ostatnia szansa.

Zapraszamy na najbliższe szkolenia do Krakowa.

Oferujemy rabaty.

Zarządzanie płynnością finansową

Szkolenie ma na celu przybliżenie finansowych zasad dotyczących zarządzania aktywami bieżącymi,… 2009-02-16 [2 dni] Kraków: Hotel Kazimierz I *** cena: 1230 PLN
Kliknij:
http://www.szkolenia.avenhansen.pl/szkolenia,task,edit,id,267,up_id,9,zarzadzanie-plynnoscia-finansowa.html

Dobieg 10 lutego 2009 dla WSZiA oraz WUE

Dobieg 10 lutego WUE Wroclaw Komandorska 118, sala 710Z, g. 12.00

Zapraszam na:

10 lutego 2009 na godzine 12.00 do 710Z na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wroclawiu na Dobieg

albo

13 lutego 2009, na godz: 19.00 na dobieg lub wpisy do Wrocławia.Dobieg 13 lutego WUE Wroclaw Komandorska 118, sala 101E, g. 19.00.

Poniższa lista:

http://michalskig.files.wordpress.com/2009/02/090204dobieg13iiwszia.pdf

Zawiera numery indeksów osób, które, jeśli przystąpią do dobiegu 10 lub 13 lutego, będą miały punkty zdobyte w czasie dobiegu pomnożone razy 2. To działa TYLKO 10 lutego we wtorek lub 13 lutego w piątek – i jest możliwe do odebrania tylko wtedy gdy 10 lub 13 lutego będą te osoby z listy z indeksem i kartą obecne w sali 710Z (we wtorek) lub 101E (w piatek) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu o godzinie 12.00 (we wtorek) lub o godzinie 19.00 (w piatek): http://michalskig.files.wordpress.com/2009/02/090204dobieg13iiwszia.pdf

MIEJSCE ‚Dobiegu’: Wrocław, ul. Komandorska 118, sala: 710Z (we wtorek 10 lutego) lub 101E (w piatek 13 lutego), godz.: 12.00 (we wtorek) lub 19.00 (w piatek)

Równocześnie zachęcam do promocji: „LAST MINUTE”, która obejmuje tylko osoby z listy:

http://michalskig.files.wordpress.com/2009/02/090204dobieg13iiwszia.pdf

Promocja polega na tym, że osoby z listy:

http://michalskig.files.wordpress.com/2009/02/090204dobieg13iiwszia.pdf

mogą zrobić samodzielnie – indywidualnie zadanie domowe grupowe oraz zadanie domowe indywidualne (w wersji wydtuku – lub przygotowane ręcznie) i dostarczyć mi je 10 lutego 2009 we wtorek lub 13 lutego 2009 w piątek osobiście w trakcie pisania dobiegu. Punktacja: za zadanie grupowe do 10 punktów, za zadanie indywidualne do 15 punktów (50% wartości punktów możliwych do uzyskania w terminie podstawowym).Punkty można otrzymać tylko i wyłącznie 10 lub 13 lutego 2009 w czasie dobiegu w sali Z-710 (wtorek) lub 101E (w piatek) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wroclawiu.

Przypomnę treść zadań, indywidualnego i grupowego (w promocji Last Minute 10 lub 13 luty 2009 oba zadania należy wykonać samodzielnie).

SP01. Praca domowa – indywidualna.

UWAGA: Praca powinna być podpisana Imieniem, Nazwiskiem, numerem indeksu, nazwą uczelni, rodzajem studiów [MSD, MSW, MSU, MSZ, USM, …], nazwą przedmiotu oraz miastem w którym odbywają się zajęcia. Pracę należy przesłać jako plik PDF lub plik DOC na adres email: ue.wroc.pl

Praca składa się z 2 części, każda część za 12 punktów. Za wykonanie obu części – dodatkowa premia 6pkt. Praca polega na:

[część A] znalezieniu danych 3-5 przedsiębiorstw (potencjalnych kontrahentów przedsiębiorstwa dla którego wykonywana jest praca zespołowa w której uczestniczy autor pracy indywidualnej) i porównania ich pod kątem oceny czy są odpowiednimi kontrahentami dla naszej firmy. Przedsiębiorstwa powinny różnić się wielkością (na wykresach dane dotyczące najmniejszej z nich mają mieć kolor zielony, średniej czerwony, największej niebieski).

Szereg danych powinien być kilkuletni (sprawozdania finansowe nieprzerwanie dla kilku kolejnych lat). Dla co najmniej jednego roku dane powinny być kwartalne lub miesięczne (najlepiej dla jednego z ostatnich lat szeregu sprawozdań).

Generalnie algorytm postępowania przy ocenie powinien być zgodny z opisanym w książce: G. Michalski, Ocena finansowa kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych, ISBN: 83-74265-09-6, Gdańsk: 2008. Analizę warto uzupełnić tabelami wyrażającymi procentowy udział:

 • aktywów bieżących
 • należności
 • zapasów
 • zapasów wyrobów gotowych
 • gotówki
 • i innych według potrzeb

w aktywach ogółem

Tabelami wyrażającymi procentowy udział:

 • długu długoterminowego
 • długu krótkoterminowego
 • zobowiązań niefinansowych
 • zobowiązań z tytułu dostaw
 • kapitału własnego
 • i innych według potrzeb

w pasywach ogółem

Należy sporządzić tabele wyrażające procentowy udział:

 • długu długoterminowego
 • długu krótkoterminowego
 • kapitału własnego
 • i innych według potrzeb

w kapitale ogółem

Należy sporządzić tabele wyrażające procentowy udział:

 • należności
 • zapasów
 • zapasów wyrobów gotowych
 • gotówki
 • i innych według potrzeb

w aktywach bieżących ogółem

Należy sporządzić tabele wyrażające relację:

 • długu długoterminowego
 • długu krótkoterminowego
 • zobowiązań niefinansowych
 • zobowiązań z tytułu dostaw
 • kapitału własnego
 • aktywów bieżących
 • należności
 • zapasów
 • zapasów wyrobów gotowych
 • gotówki
 • i innych według potrzeb

do:

 • aktywów bieżących
 • aktywów trwałych
 • CR
 • EBIT
 • FCF

Dla danych z tabel należy wykreślić wykresy.

Należy oszacować (i przedstawić w tabelach i na wykresach) dla każdego z okresów:

Ø wskaźniki płynności

Ø wskaźniki sprawności działania

Ø struktury zadłużenia

Ø beta, ke, kd, WACC = jako pomoc niech służy plik: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html

Ø rentowności

Ø kilka innych – wybranych według potrzeb interpretacji

Cel tej części zadania i podstawa oceny:

Sporządzenie powyżej wymienionych zestawień, tabel i wykresów daje nie więcej niż 5pkt. Aby uzyskać więcej, należy, oprócz powyższych zestawień, dokonać porównania przedsiębiorstw i wyciągnąć wnioski kluczowe do podjęcia decyzji o współpracy z owymi firmami jako naszymi kontrahentami. To jakość i głębokość wniosków będzie najważniejsza.

[część B] wykonaniu optymalnego budżetu inwestycyjnego i sporządzenia studium wykonalności dla projektu w którym uczestniczyło się grupowo.

Optymalny budżet inwestycyjny powinien określić skalę działalności.

Analiza ryzyka powinna opierać się na analizie wrażliwości, analizie scenariuszy, i innych miarach i sposobach określania ryzyka wykonania i osiągnięcia rezultatów założonych w przedsięwzięciu oraz tego w jakim zakresie dane przedsięwzięcie ma szanse powodzenia.

Analiza możliwych scenariuszy [ze względu na faktycznie mogące oddziaływać na firmę i przedsięwzięcie czynniki] [scenariusz[e] lepszy[e] od bazowego, scenariusz[e] gorszy[e] od bazowego oraz prawdopodobieństwa ich wystąpienia] NPV, IRR. [proszę podać uzasadnienie, dlaczego te a nie inne parametry się najbardziej mogą odchylać]. Rozdział 4 „Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm. Od uruchomienia do stabilnego wzrostu” [CHBeck 2007, link: http://tiny.pl/j2z4 ] oraz z [PM] W.Pluta, G.Michalski, „Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem”, CHBeck, Warszawa 2005 (poddaj takim analizom budżet gotówki).

Analiza wrażliwości: IRR, NPV [ze względu na faktycznie mogące oddziaływać na firmę i przedsięwzięcie czynniki]. [Uzasadnij, dlaczego te, a nie inne parametry się odchylają]. Inne metody uwzględniania ryzyka – adekwatne do rodzaju działalności.

Do deadline należy na adres email: ue.wroc.pl wysłać dwa pliki. Jeden w wersji zgodnej z MS Word lub plik PDF, drugi w wersji MS Excel (lub calc OpenOffice.org).

Prace należy wysłać JEDNYM emailem. Wysłanie więcej niż raz traktowane może być jako spamowanie i praca nie będzie przyjęta do sprawdzenia (automat do odfiltrowywania poczty 2 takie same wiadomości bez mojej wiedzy kasuje).

=====================================

[SP02] Domowa Praca zaliczeniowa grupowa /max. 20p. na os./:

UWAGA: Praca powinna być podpisana Imieniem, Nazwiskiem, numerem indeksu, nazwą uczelni, rodzajem studiów [MSD, MSW, MSU, MSZ, USM, …], nazwą przedmiotu oraz miastem w którym odbywają się zajęcia, każdego członka zespołu.

Do deadline należy na adres email: ue.wroc.pl wysłać dwa pliki. Jeden w wersji zgodnej z MS Word lub PDF, drugi w wersji zgodnej z MS Excel.

Nie dostarczenie pracy do mnie do deadline – będzie traktowane jako rezygnacja z oddania pracy. Prace należy wysłać JEDNYM emailem. Wysyłki dokonuje leader grupy – ze swojego osobistego emaila.

TREŚĆ ZADANIA: Proszę dokonać, według schematu zawartego w pierwszych rozdziałach książki: „Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm. Od uruchomienia do stabilnego wzrostu” [CHBeck 2007, link: http://tiny.pl/j2z4 ] oraz warto posiłkować się wskazówkami zawartymi w 1, 2, 7 i 8 rozdziałach książki: „Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem. Jak zachować płynność finansową” [CHBeck 2005, link: http://tiny.pl/lhrg ], ocenę możliwości powodzenia wymyślonego przez siebie nowego przedsięwzięcia [związanego z uruchomieniem nowej firmy – początek działalności od 1 stycznia 2009, koniec w dniu przejścia na emeryturę]. Przedsięwzięcie trwa minimum do wieku emerytalnego najstarszego członka zespołu ale nie krócej niż 10 lat. Stawka podatkowa i stawki amortyzacyjne według istniejących w Polsce przepisów.

Brak któregokolwiek z elementów lub zastosowanie innego porządku i innej numeracji niż poniższa oznacza pracę nieprawidłowo przygotowaną {identyczne konsekwencje jak w przypadku nie oddania pracy}.

W pracy należy zachować poniższą numerację i kolejność.

Wstęp i dokładny [wyczerpujący – nie „długi” – około 200 – 1000 wyrazów] opis przedsięwzięcia i nowej firmy. Uzasadnienie formy. Posłuż się wskazówkami z rozdziałów 5, 6, 7, 8 i 9 książki: G.Michalski, K.Prędkiewicz, „Tajniki finansowego sukcesu dla firm. Od uruchomienia do stabilnego wzrostu”, Wydawnictwo: C.H.Beck, Warszawa 2007.

Sporządzenie preliminarza środków pieniężnych dla pierwszych 6 miesięcy działalności[1] i sporządzenie sprawozdań finansowych proforma: bilans, rachunek zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych pierwszy okres, każdy okres gdy coś się zmienia i ostatni okres (a i b). Dla całego okresu zadania[2].

Prognoza wybranych wskaźników (OKZAP, OSN, FCF, D, E, Dk, Dd, NWC, Capex , kkk, kkd, ke, beta (β) dla wzoru Hamady http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html, WACC) z ich interpretacją.

Prognoza nakładów inwestycyjnych wraz z krótkim uzasadnieniem.

Prognoza oczekiwanych, bazowych wielkości: przychodów ze sprzedaży, kosztów, EBIT, odsetek, podatku, operacyjnych przyrostowych przepływów pieniężnych [FCF1, FCF2, FCF3, … FCFna, FCFnb].

Prognoza kosztów kapitału i jego składników. [Uzasadnienie, dlaczego te a nie inne parametry wchodzą w skład źródeł finansowania firmy – około 200 – 500 wyrazów].

Dokumentacja[3] z instytucji finansowej uzasadniająca wnioski podeprzeć obliczeniami opartymi na wzorze Hamady i innych z rozdziału 2 „Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm. Od uruchomienia do stabilnego wzrostu” [CHBeck 2007, link: http://tiny.pl/j2z4 ] oraz z rozdziału 7 [PM] W.Pluta, G.Michalski, „Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem”, CHBeck, Warszawa 2005.

Oszacowanie NPV, IRR. Podsumowanie i wnioski [około 200-1000 wyrazów].

W przygotowaniu tego zadania, pomocne będzie wykorzystanie informacji z książek: G.Michalski, K.Prędkiewicz, „Tajniki finansowego sukcesu dla firm. Od uruchomienia do stabilnego wzrostu”, Wydawnictwo: C.H.Beck, Warszawa 2007; W.Pluta, G.Michalski, „Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem”, CHBeck, Warszawa 2005; G. Michalski, Ocena finansowa kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych, ISBN: 83-74265-09-6, Gdańsk: 2008.

Kolejność:

1. Prognoza przychodów ze sprzedaży

2. Cykl operacyjny

3. Aktywa

4. Zobowiązania wobec dostawców

5. Kapitał zaangażowany

6. Struktura kapitału

7. Wolne przepływy pieniężne

8. IRR

9. Koszty kapitałów

10. NPV

============================

[1] z [PM] W.Pluta, G.Michalski, „Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem”, CHBeck, Warszawa 2005.

[2] 1, 7 i 8 rozdział książki: „Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem. Jak zachować płynność finansową” CHBeck 2005.

[3] Dotyczy p. 9

informacja o dobiegu jest podana też tu:

http://michalskig.wordpress.com/
https://gmichalski.wordpress.com/


(c) Grzegorz Michalski, http://michalskig.com/ || Szukasz ciekawych usług finansowych?
Moje profile: NF | profeo | XinG | LinkedIn | Ryze | GL | WP | SSRN | RepEC | AV | BP | PR | Worldwide Directory of Finance Faculty and Professionals | C.H. Beck | WN PWN | eBay | GP | oddk | oddk2 | Aukro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R |
Strona Główna || Informacje i materiały dla studentów || Seminarium dyplomowe online || Szkolenia finansowe || AV || WKP || Framax || PUBLIKACJE: SSRN || PUBLIKACJE: REPEC || MY IC || SP || CV
Kontakt: EMAIL: Grzegorz.Michalski[at]ue.wroc.pl „[at]” zami na: „@” | | GG: 10800054

||||||||

Last Minute

Dobieg 13 lutego WUE Wroclaw Komandorska 118, sala 101E, g. 19
 

 

Poprawka w Opolu (Ozimska lub Niedziałkowskiego) odbędzie się 21 lutego 2009. Niezależnie od tego zapraszam na 13 lutego 2009, na godz: 19.00 na dobieg lub wpisy do Wrocławia.Dobieg 13 lutego WUE Wroclaw Komandorska 118, sala 101E, g. 19.00.
 

 

Poniższa lista:

http://michalskig.files.wordpress.com/2009/02/090204dobieg13iiwszia.pdf

Zawiera numery indeksów osób, które, jeśli przystąpią do dobiegu 13 lutego, będą miały punkty zdobyte w czasie dobiegu pomnożone razy 2. To działa TYLKO 13 lutego w Piątek – i jest możliwe do odebrania tylko wtedy gdy 13 lutego będą te osoby z listy z indeksem i kartą obecne w sali 101E na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu o godzinie 19.00: http://michalskig.files.wordpress.com/2009/02/090204dobieg13iiwszia.pdf

 

 

MIEJSCE ‚Dobiegu’: Wrocław, ul. Komandorska 118, sala: 101E, godz.: 19.00dst: 51-65pkt, plus dst: 66-80pkt, db: 81-90pkt, plus db: 91-100, bdb: 101 i więcej
 

 

Równocześnie zachęcam do promocji: „LAST MINUTE”, która obejmuje tylko osoby z listy:http://michalskig.files.wordpress.com/2009/02/090204dobieg13iiwszia.pdfPolega ona na tym, że osoby z listy:http://michalskig.files.wordpress.com/2009/02/090204dobieg13iiwszia.pdfmogą zrobić samodzielnie – indywidualnie zadanie domowe grupowe oraz zadanie domowe indywidualne (w wersji wydtuku – lub przygotowane ręcznie) i dostarczyć mi je 13 lutego 2009 w piątek osobiście w trakcie pisania dobiegu. Punktacja: za zadanie grupowe do 10 punktów, za zadanie indywidualne do 15 punktów (50% wartości punktów możliwych do uzyskania w terminie podstawowym).Punkty można otrzymać tylko i wyłącznie 13 lutego 2009 w czasie dobiegu w sali 101E na Uniwersytecie Ekonomicznym.

 

 

Przypomnę treść zadań, indywidualnego i grupowego (w promocji Last Minute 13 luty 2009 oba zadania należy wykonać samodzielnie).

SP01. Praca domowa – indywidualna.

UWAGA: Praca powinna być podpisana Imieniem, Nazwiskiem, numerem indeksu, nazwą uczelni, rodzajem studiów [MSD, MSW, MSU, MSZ, USM, …], nazwą przedmiotu oraz miastem w którym odbywają się zajęcia. Pracę należy przesłać jako plik PDF lub plik DOC na adres email: ue.wroc.pl

Praca składa się z 2 części, każda część za 12 punktów. Za wykonanie obu części – dodatkowa premia 6pkt. Praca polega na:

[część A] znalezieniu danych 3-5 przedsiębiorstw (potencjalnych kontrahentów przedsiębiorstwa dla którego wykonywana jest praca zespołowa w której uczestniczy autor pracy indywidualnej) i porównania ich pod kątem oceny czy są odpowiednimi kontrahentami dla naszej firmy. Przedsiębiorstwa powinny różnić się wielkością (na wykresach dane dotyczące najmniejszej z nich mają mieć kolor zielony, średniej czerwony, największej niebieski).

Szereg danych powinien być kilkuletni (sprawozdania finansowe nieprzerwanie dla kilku kolejnych lat). Dla co najmniej jednego roku dane powinny być kwartalne lub miesięczne (najlepiej dla jednego z ostatnich lat szeregu sprawozdań).

Generalnie algorytm postępowania przy ocenie powinien być zgodny z opisanym w książce: G. Michalski, Ocena finansowa kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych, ISBN: 83-74265-09-6, Gdańsk: 2008. Analizę warto uzupełnić tabelami wyrażającymi procentowy udział:

 • aktywów bieżących
 • należności
 • zapasów
 • zapasów wyrobów gotowych
 • gotówki
 • i innych według potrzeb

w aktywach ogółem

Tabelami wyrażającymi procentowy udział:

 • długu długoterminowego
 • długu krótkoterminowego
 • zobowiązań niefinansowych
 • zobowiązań z tytułu dostaw
 • kapitału własnego
 • i innych według potrzeb

w pasywach ogółem

Należy sporządzić tabele wyrażające procentowy udział:

 • długu długoterminowego
 • długu krótkoterminowego
 • kapitału własnego
 • i innych według potrzeb

w kapitale ogółem

Należy sporządzić tabele wyrażające procentowy udział:

 • należności
 • zapasów
 • zapasów wyrobów gotowych
 • gotówki
 • i innych według potrzeb

w aktywach bieżących ogółem

Należy sporządzić tabele wyrażające relację:

 • długu długoterminowego
 • długu krótkoterminowego
 • zobowiązań niefinansowych
 • zobowiązań z tytułu dostaw
 • kapitału własnego
 • aktywów bieżących
 • należności
 • zapasów
 • zapasów wyrobów gotowych
 • gotówki
 • i innych według potrzeb

do:

 • aktywów bieżących
 • aktywów trwałych
 • CR
 • EBIT
 • FCF

Dla danych z tabel należy wykreślić wykresy.

Należy oszacować (i przedstawić w tabelach i na wykresach) dla każdego z okresów:

Ø wskaźniki płynności

Ø wskaźniki sprawności działania

Ø struktury zadłużenia

Ø beta, ke, kd, WACC = jako pomoc niech służy plik: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html

Ø rentowności

Ø kilka innych – wybranych według potrzeb interpretacji

Cel tej części zadania i podstawa oceny:

Sporządzenie powyżej wymienionych zestawień, tabel i wykresów daje nie więcej niż 5pkt. Aby uzyskać więcej, należy, oprócz powyższych zestawień, dokonać porównania przedsiębiorstw i wyciągnąć wnioski kluczowe do podjęcia decyzji o współpracy z owymi firmami jako naszymi kontrahentami. To jakość i głębokość wniosków będzie najważniejsza.

[część B] wykonaniu optymalnego budżetu inwestycyjnego i sporządzenia studium wykonalności dla projektu w którym uczestniczyło się grupowo.

Optymalny budżet inwestycyjny powinien określić skalę działalności.

Analiza ryzyka powinna opierać się na analizie wrażliwości, analizie scenariuszy, i innych miarach i sposobach określania ryzyka wykonania i osiągnięcia rezultatów założonych w przedsięwzięciu oraz tego w jakim zakresie dane przedsięwzięcie ma szanse powodzenia.

Analiza możliwych scenariuszy [ze względu na faktycznie mogące oddziaływać na firmę i przedsięwzięcie czynniki] [scenariusz[e] lepszy[e] od bazowego, scenariusz[e] gorszy[e] od bazowego oraz prawdopodobieństwa ich wystąpienia] NPV, IRR. [proszę podać uzasadnienie, dlaczego te a nie inne parametry się najbardziej mogą odchylać]. Rozdział 4 „Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm. Od uruchomienia do stabilnego wzrostu” [CHBeck 2007, link: http://tiny.pl/j2z4 ] oraz z [PM] W.Pluta, G.Michalski, „Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem”, CHBeck, Warszawa 2005 (poddaj takim analizom budżet gotówki).

Analiza wrażliwości: IRR, NPV [ze względu na faktycznie mogące oddziaływać na firmę i przedsięwzięcie czynniki]. [Uzasadnij, dlaczego te, a nie inne parametry się odchylają]. Inne metody uwzględniania ryzyka – adekwatne do rodzaju działalności.

Do deadline należy na adres email: ue.wroc.pl wysłać dwa pliki. Jeden w wersji zgodnej z MS Word lub plik PDF, drugi w wersji MS Excel (lub calc OpenOffice.org).

Prace należy wysłać JEDNYM emailem. Wysłanie więcej niż raz traktowane może być jako spamowanie i praca nie będzie przyjęta do sprawdzenia (automat do odfiltrowywania poczty 2 takie same wiadomości bez mojej wiedzy kasuje).

=====================================

[SP02] Domowa Praca zaliczeniowa grupowa /max. 20p. na os./:

UWAGA: Praca powinna być podpisana Imieniem, Nazwiskiem, numerem indeksu, nazwą uczelni, rodzajem studiów [MSD, MSW, MSU, MSZ, USM, …], nazwą przedmiotu oraz miastem w którym odbywają się zajęcia, każdego członka zespołu.

Do deadline należy na adres email: ue.wroc.pl wysłać dwa pliki. Jeden w wersji zgodnej z MS Word lub PDF, drugi w wersji zgodnej z MS Excel.

Nie dostarczenie pracy do mnie do deadline – będzie traktowane jako rezygnacja z oddania pracy. Prace należy wysłać JEDNYM emailem. Wysyłki dokonuje leader grupy – ze swojego osobistego emaila.

TREŚĆ ZADANIA: Proszę dokonać, według schematu zawartego w pierwszych rozdziałach książki: „Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm. Od uruchomienia do stabilnego wzrostu” [CHBeck 2007, link: http://tiny.pl/j2z4 ] oraz warto posiłkować się wskazówkami zawartymi w 1, 2, 7 i 8 rozdziałach książki: „Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem. Jak zachować płynność finansową” [CHBeck 2005, link: http://tiny.pl/lhrg ], ocenę możliwości powodzenia wymyślonego przez siebie nowego przedsięwzięcia [związanego z uruchomieniem nowej firmy – początek działalności od 1 stycznia 2009, koniec w dniu przejścia na emeryturę]. Przedsięwzięcie trwa minimum do wieku emerytalnego najstarszego członka zespołu ale nie krócej niż 10 lat. Stawka podatkowa i stawki amortyzacyjne według istniejących w Polsce przepisów.

Brak któregokolwiek z elementów lub zastosowanie innego porządku i innej numeracji niż poniższa oznacza pracę nieprawidłowo przygotowaną {identyczne konsekwencje jak w przypadku nie oddania pracy}.

W pracy należy zachować poniższą numerację i kolejność.

Wstęp i dokładny [wyczerpujący – nie „długi” – około 200 – 1000 wyrazów] opis przedsięwzięcia i nowej firmy. Uzasadnienie formy. Posłuż się wskazówkami z rozdziałów 5, 6, 7, 8 i 9 książki: G.Michalski, K.Prędkiewicz, „Tajniki finansowego sukcesu dla firm. Od uruchomienia do stabilnego wzrostu”, Wydawnictwo: C.H.Beck, Warszawa 2007.

Sporządzenie preliminarza środków pieniężnych dla pierwszych 6 miesięcy działalności[1] i sporządzenie sprawozdań finansowych proforma: bilans, rachunek zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych pierwszy okres, każdy okres gdy coś się zmienia i ostatni okres (a i b). Dla całego okresu zadania[2].

Prognoza wybranych wskaźników (OKZAP, OSN, FCF, D, E, Dk, Dd, NWC, Capex , kkk, kkd, ke, beta (β) dla wzoru Hamady http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html, WACC) z ich interpretacją.

Prognoza nakładów inwestycyjnych wraz z krótkim uzasadnieniem.

Prognoza oczekiwanych, bazowych wielkości: przychodów ze sprzedaży, kosztów, EBIT, odsetek, podatku, operacyjnych przyrostowych przepływów pieniężnych [FCF1, FCF2, FCF3, … FCFna, FCFnb].

Prognoza kosztów kapitału i jego składników. [Uzasadnienie, dlaczego te a nie inne parametry wchodzą w skład źródeł finansowania firmy – około 200 – 500 wyrazów].

Dokumentacja[3] z instytucji finansowej uzasadniająca wnioski podeprzeć obliczeniami opartymi na wzorze Hamady i innych z rozdziału 2 „Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm. Od uruchomienia do stabilnego wzrostu” [CHBeck 2007, link: http://tiny.pl/j2z4 ] oraz z rozdziału 7 [PM] W.Pluta, G.Michalski, „Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem”, CHBeck, Warszawa 2005.

Oszacowanie NPV, IRR. Podsumowanie i wnioski [około 200-1000 wyrazów].

W przygotowaniu tego zadania, pomocne będzie wykorzystanie informacji z książek: G.Michalski, K.Prędkiewicz, „Tajniki finansowego sukcesu dla firm. Od uruchomienia do stabilnego wzrostu”, Wydawnictwo: C.H.Beck, Warszawa 2007; W.Pluta, G.Michalski, „Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem”, CHBeck, Warszawa 2005; G. Michalski, Ocena finansowa kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych, ISBN: 83-74265-09-6, Gdańsk: 2008.

Kolejność:

1. Prognoza przychodów ze sprzedaży

2. Cykl operacyjny

3. Aktywa

4. Zobowiązania wobec dostawców

5. Kapitał zaangażowany

6. Struktura kapitału

7. Wolne przepływy pieniężne

8. IRR

9. Koszty kapitałów

10. NPV

============================

[1] z [PM] W.Pluta, G.Michalski, „Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem”, CHBeck, Warszawa 2005.

[2] 1, 7 i 8 rozdział książki: „Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem. Jak zachować płynność finansową” CHBeck 2005.


 

(c) Grzegorz Michalski, http://michalskig.com/ || Szukasz ciekawych usług finansowych?
Moje profile: NF | profeo | XinG | LinkedIn | Ryze | GL | WP | SSRN | RepEC | AV | BP | PR | Worldwide Directory of Finance Faculty and Professionals | C.H. Beck | WN PWN | eBay | GP | oddk | oddk2 | Aukro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R |
 
Strona Główna || Informacje i materiały dla studentów || Seminarium dyplomowe online || Szkolenia finansowe || AV || WKP || Framax || PUBLIKACJE: SSRN || PUBLIKACJE: REPEC || MY IC || SP || CV
Kontakt: EMAIL: Grzegorz.Michalski[at]ue.wroc.pl „[at]” zami na: „@” | | GG: 10800054

 

||||||||

Dobieg dla WSZiA – 13 luty 2009 we Wrocławiu

Dobieg 13 lutego WUE Wroclaw Komandorska 118, sala 101E, g. 19.00
 

 

Niestety zapowiedziana na 14 lutego poprawka nie moze sie odbyc w Opolu (Ozimska) poniewaz juz zaczely sie zjazdy i trzeba przeniesc poprawke na 21 lutego 2009. Oprocz tego zapraszam na 13 lutego 2009, na godz: 19.00 na dobieg lub wpisy.

Dobieg 13 lutego WUE Wroclaw Komandorska 118, sala 101E, g. 19.00.

 

 

Poniższa lista:

http://michalskig.files.wordpress.com/2009/02/090204dobieg13iiwszia.pdf

Zawiera numery indeksów osób, które, jeśli przystąpią do dobiegu 13 lutego, będą miały punkty zdobyte w czasie dobiegu pomnożone razy 2. To działa TYLKO 13 lutego w Piątek – i jest możliwe do odebrania tylko wtedy gdy 13 lutego będą te osoby z listy z indeksem i kartą obecne w sali 101E na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu o godzinie 19.00: http://michalskig.files.wordpress.com/2009/02/090204dobieg13iiwszia.pdf

 

 

MIEJSCE ‚Dobiegu’: Wrocław, ul. Komandorska 118, sala: 101E, godz.: 19.00dst: 51-65pkt, plus dst: 66-80pkt, db: 81-90pkt, plus db: 91-100, bdb: 101 i więcej
 

 

Równocześnie zachęcam do promocji: „LAST MINUTE”, która obejmuje tylko osoby z listy:http://michalskig.files.wordpress.com/2009/02/090204dobieg13iiwszia.pdf

Polega ona na tym, że osoby z listy:

http://michalskig.files.wordpress.com/2009/02/090204dobieg13iiwszia.pdf

mogą zrobić samodzielnie – indywidualnie zadanie domowe grupowe oraz zadanie domowe indywidualne (w wersji wydruku – lub przygotowane ręcznie) i dostarczyć mi je 13 lutego 2009 w piątek osobiście w trakcie pisania dobiegu.

Punktacja: za zadanie grupowe do 10 punktów, za zadanie indywidualne do 15 punktów (50% wartości punktów możliwych do uzyskania w terminie podstawowym).

Punkty można otrzymać tylko i wyłącznie 13 lutego 2009 w czasie dobiegu w sali 101E na Uniwersytecie Ekonomicznym.

inne adresy tej samej wiadomości:

http://eportal.ue.wroc.pl/blog/index.php?postid=56
http://michalskig.wordpress.com/2009/02/04/dobieg-13-lutego-wue-wroclaw-komandorska-118-sala-101e-g-1900/
http://eportal.ue.wroc.pl/blog/index.php?postid=58
https://gmichalski.wordpress.com/2009/02/04/dobieg-dla-wszia-13-luty-2009-we-wroclawiu/

 

Przypomnę treść zadań, indywidualnego i grupowego (w promocji Last Minute 13 luty 2009 oba zadania należy wykonać samodzielnie).

SP01. Praca domowa – indywidualna.

UWAGA: Praca powinna być podpisana Imieniem, Nazwiskiem, numerem indeksu, nazwą uczelni, rodzajem studiów [MSD, MSW, MSU, MSZ, USM, …], nazwą przedmiotu oraz miastem w którym odbywają się zajęcia. Pracę należy przesłać jako plik PDF lub plik DOC na adres email: ue.wroc.pl

Praca składa się z 2 części, każda część za 12 punktów. Za wykonanie obu części – dodatkowa premia 6pkt. Praca polega na:

[część A] znalezieniu danych 3-5 przedsiębiorstw (potencjalnych kontrahentów przedsiębiorstwa dla którego wykonywana jest praca zespołowa w której uczestniczy autor pracy indywidualnej) i porównania ich pod kątem oceny czy są odpowiednimi kontrahentami dla naszej firmy. Przedsiębiorstwa powinny różnić się wielkością (na wykresach dane dotyczące najmniejszej z nich mają mieć kolor zielony, średniej czerwony, największej niebieski).

Szereg danych powinien być kilkuletni (sprawozdania finansowe nieprzerwanie dla kilku kolejnych lat). Dla co najmniej jednego roku dane powinny być kwartalne lub miesięczne (najlepiej dla jednego z ostatnich lat szeregu sprawozdań).

Generalnie algorytm postępowania przy ocenie powinien być zgodny z opisanym w książce: G. Michalski, Ocena finansowa kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych, ISBN: 83-74265-09-6, Gdańsk: 2008. Analizę warto uzupełnić tabelami wyrażającymi procentowy udział:

 • aktywów bieżących
 • należności
 • zapasów
 • zapasów wyrobów gotowych
 • gotówki
 • i innych według potrzeb

w aktywach ogółem

Tabelami wyrażającymi procentowy udział:

 • długu długoterminowego
 • długu krótkoterminowego
 • zobowiązań niefinansowych
 • zobowiązań z tytułu dostaw
 • kapitału własnego
 • i innych według potrzeb

w pasywach ogółem

Należy sporządzić tabele wyrażające procentowy udział:

 • długu długoterminowego
 • długu krótkoterminowego
 • kapitału własnego
 • i innych według potrzeb

w kapitale ogółem

Należy sporządzić tabele wyrażające procentowy udział:

 • należności
 • zapasów
 • zapasów wyrobów gotowych
 • gotówki
 • i innych według potrzeb

w aktywach bieżących ogółem

Należy sporządzić tabele wyrażające relację:

 • długu długoterminowego
 • długu krótkoterminowego
 • zobowiązań niefinansowych
 • zobowiązań z tytułu dostaw
 • kapitału własnego
 • aktywów bieżących
 • należności
 • zapasów
 • zapasów wyrobów gotowych
 • gotówki
 • i innych według potrzeb

do:

 • aktywów bieżących
 • aktywów trwałych
 • CR
 • EBIT
 • FCF

Dla danych z tabel należy wykreślić wykresy.

Należy oszacować (i przedstawić w tabelach i na wykresach) dla każdego z okresów:

Ø wskaźniki płynności

Ø wskaźniki sprawności działania

Ø struktury zadłużenia

Ø beta, ke, kd, WACC = jako pomoc niech służy plik: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html

Ø rentowności

Ø kilka innych – wybranych według potrzeb interpretacji

Cel tej części zadania i podstawa oceny:

Sporządzenie powyżej wymienionych zestawień, tabel i wykresów daje nie więcej niż 5pkt. Aby uzyskać więcej, należy, oprócz powyższych zestawień, dokonać porównania przedsiębiorstw i wyciągnąć wnioski kluczowe do podjęcia decyzji o współpracy z owymi firmami jako naszymi kontrahentami. To jakość i głębokość wniosków będzie najważniejsza.

[część B] wykonaniu optymalnego budżetu inwestycyjnego i sporządzenia studium wykonalności dla projektu w którym uczestniczyło się grupowo.

Optymalny budżet inwestycyjny powinien określić skalę działalności.

Analiza ryzyka powinna opierać się na analizie wrażliwości, analizie scenariuszy, i innych miarach i sposobach określania ryzyka wykonania i osiągnięcia rezultatów założonych w przedsięwzięciu oraz tego w jakim zakresie dane przedsięwzięcie ma szanse powodzenia.

Analiza możliwych scenariuszy [ze względu na faktycznie mogące oddziaływać na firmę i przedsięwzięcie czynniki] [scenariusz[e] lepszy[e] od bazowego, scenariusz[e] gorszy[e] od bazowego oraz prawdopodobieństwa ich wystąpienia] NPV, IRR. [proszę podać uzasadnienie, dlaczego te a nie inne parametry się najbardziej mogą odchylać]. Rozdział 4 „Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm. Od uruchomienia do stabilnego wzrostu” [CHBeck 2007, link: http://tiny.pl/j2z4 ] oraz z [PM] W.Pluta, G.Michalski, „Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem”, CHBeck, Warszawa 2005 (poddaj takim analizom budżet gotówki).

Analiza wrażliwości: IRR, NPV [ze względu na faktycznie mogące oddziaływać na firmę i przedsięwzięcie czynniki]. [Uzasadnij, dlaczego te, a nie inne parametry się odchylają]. Inne metody uwzględniania ryzyka – adekwatne do rodzaju działalności.

Do deadline należy na adres email: ue.wroc.pl wysłać dwa pliki. Jeden w wersji zgodnej z MS Word lub plik PDF, drugi w wersji MS Excel (lub calc OpenOffice.org).

Prace należy wysłać JEDNYM emailem. Wysłanie więcej niż raz traktowane może być jako spamowanie i praca nie będzie przyjęta do sprawdzenia (automat do odfiltrowywania poczty 2 takie same wiadomości bez mojej wiedzy kasuje).

=====================================

[SP02] Domowa Praca zaliczeniowa grupowa /max. 20p. na os./:

UWAGA: Praca powinna być podpisana Imieniem, Nazwiskiem, numerem indeksu, nazwą uczelni, rodzajem studiów [MSD, MSW, MSU, MSZ, USM, …], nazwą przedmiotu oraz miastem w którym odbywają się zajęcia, każdego członka zespołu.

Do deadline należy na adres email: ue.wroc.pl wysłać dwa pliki. Jeden w wersji zgodnej z MS Word lub PDF, drugi w wersji zgodnej z MS Excel.

Nie dostarczenie pracy do mnie do deadline – będzie traktowane jako rezygnacja z oddania pracy. Prace należy wysłać JEDNYM emailem. Wysyłki dokonuje leader grupy – ze swojego osobistego emaila.

TREŚĆ ZADANIA: Proszę dokonać, według schematu zawartego w pierwszych rozdziałach książki: „Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm. Od uruchomienia do stabilnego wzrostu” [CHBeck 2007, link: http://tiny.pl/j2z4 ] oraz warto posiłkować się wskazówkami zawartymi w 1, 2, 7 i 8 rozdziałach książki: „Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem. Jak zachować płynność finansową” [CHBeck 2005, link: http://tiny.pl/lhrg ], ocenę możliwości powodzenia wymyślonego przez siebie nowego przedsięwzięcia [związanego z uruchomieniem nowej firmy – początek działalności od 1 stycznia 2009, koniec w dniu przejścia na emeryturę]. Przedsięwzięcie trwa minimum do wieku emerytalnego najstarszego członka zespołu ale nie krócej niż 10 lat. Stawka podatkowa i stawki amortyzacyjne według istniejących w Polsce przepisów.

Brak któregokolwiek z elementów lub zastosowanie innego porządku i innej numeracji niż poniższa oznacza pracę nieprawidłowo przygotowaną {identyczne konsekwencje jak w przypadku nie oddania pracy}.

W pracy należy zachować poniższą numerację i kolejność.

Wstęp i dokładny [wyczerpujący – nie „długi” – około 200 – 1000 wyrazów] opis przedsięwzięcia i nowej firmy. Uzasadnienie formy. Posłuż się wskazówkami z rozdziałów 5, 6, 7, 8 i 9 książki: G.Michalski, K.Prędkiewicz, „Tajniki finansowego sukcesu dla firm. Od uruchomienia do stabilnego wzrostu”, Wydawnictwo: C.H.Beck, Warszawa 2007.

Sporządzenie preliminarza środków pieniężnych dla pierwszych 6 miesięcy działalności[1] i sporządzenie sprawozdań finansowych proforma: bilans, rachunek zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych pierwszy okres, każdy okres gdy coś się zmienia i ostatni okres (a i b). Dla całego okresu zadania[2].

Prognoza wybranych wskaźników (OKZAP, OSN, FCF, D, E, Dk, Dd, NWC, Capex , kkk, kkd, ke, beta (β) dla wzoru Hamady http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html, WACC) z ich interpretacją.

Prognoza nakładów inwestycyjnych wraz z krótkim uzasadnieniem.

Prognoza oczekiwanych, bazowych wielkości: przychodów ze sprzedaży, kosztów, EBIT, odsetek, podatku, operacyjnych przyrostowych przepływów pieniężnych [FCF1, FCF2, FCF3, … FCFna, FCFnb].

Prognoza kosztów kapitału i jego składników. [Uzasadnienie, dlaczego te a nie inne parametry wchodzą w skład źródeł finansowania firmy – około 200 – 500 wyrazów].

Dokumentacja[3] z instytucji finansowej uzasadniająca wnioski podeprzeć obliczeniami opartymi na wzorze Hamady i innych z rozdziału 2 „Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm. Od uruchomienia do stabilnego wzrostu” [CHBeck 2007, link: http://tiny.pl/j2z4 ] oraz z rozdziału 7 [PM] W.Pluta, G.Michalski, „Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem”, CHBeck, Warszawa 2005.

Oszacowanie NPV, IRR. Podsumowanie i wnioski [około 200-1000 wyrazów].

W przygotowaniu tego zadania, pomocne będzie wykorzystanie informacji z książek: G.Michalski, K.Prędkiewicz, „Tajniki finansowego sukcesu dla firm. Od uruchomienia do stabilnego wzrostu”, Wydawnictwo: C.H.Beck, Warszawa 2007; W.Pluta, G.Michalski, „Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem”, CHBeck, Warszawa 2005; G. Michalski, Ocena finansowa kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych, ISBN: 83-74265-09-6, Gdańsk: 2008.

Kolejność:

1. Prognoza przychodów ze sprzedaży

2. Cykl operacyjny

3. Aktywa

4. Zobowiązania wobec dostawców

5. Kapitał zaangażowany

6. Struktura kapitału

7. Wolne przepływy pieniężne

8. IRR

9. Koszty kapitałów

10. NPV

============================


[1] z [PM] W.Pluta, G.Michalski, „Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem”, CHBeck, Warszawa 2005.

[2] 1, 7 i 8 rozdział książki: „Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem. Jak zachować płynność finansową” CHBeck 2005.

[3] Dotyczy p. 9

 

(c) Grzegorz Michalski, http://michalskig.com/ || Szukasz ciekawych usług finansowych?
Moje profile: NF | profeo | XinG | LinkedIn | Ryze | GL | WP | SSRN | RepEC | AV | BP | PR | Worldwide Directory of Finance Faculty and Professionals | C.H. Beck | WN PWN | eBay | GP | oddk | oddk2 | Aukro
 
Strona Główna || Informacje i materiały dla studentów || Seminarium dyplomowe online || Szkolenia finansowe || AV || WKP || Framax || PUBLIKACJE: SSRN || PUBLIKACJE: REPEC || MY IC || SP || CV
Kontakt: EMAIL: Grzegorz.Michalski[at]ue.wroc.pl „[at]” zami na: „@” | | GG: 10800054

 

||||||||

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA: 22-23.04.2009 ( http://www.adsc.pl/harmonogram,show,68.htm )

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA: 22-23.04.2009 ( http://www.adsc.pl/harmonogram,show,68.htm )
 

CEL SZKOLENIA:

Zapoznanie osób z problematyką i metodami wyceny przedsiębiorstw, ich zaletami, wadami i ograniczeniami oraz możliwościami praktycznego zastosowania.

KTO POWINIEN UCZESTNICZYĆ W SZKOLENIU:

Wszystkie osoby zainteresowane problematyką wyceny przedsiębiorstwa i zarządzania wartością przedsiębiorstwa.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Cel funkcjonowania przedsiębiorstwa
– Maksymalizacja bogactwa właścicieli jako podstawowy cel działalności gospodarczej;
– Czynniki wpływające na wartość przedsiębiorstwa;
– Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa jako koncepcja w zarządzaniu;
2. Wartość przedsiębiorstwa
– Wartość księgowa;
– Wartość aktywów netto;
– Wartość likwidacyjna;
– Wartość odtworzeniowa;
– Wartość giełdowa;
– Wartość bieżąca przyszłych przepływów pieniężnych;
3. Przepływy pieniężne
– Wartość końcowa przedsiębiorstwa;
– Modele wyceny przedsiębiorstwa oparte na przepływach pieniężnych;
– Przepływy pieniężne dla przedsiębiorstwa;
– Przepływy pieniężne dla akcjonariuszy;
– Przepływy pieniężne dla podmiotów udostępniających kapitał;
– Skorygowana wartość obecna – APV;
4. Wolne przepływy pieniężne
– Składniki wolnych przepływów pieniężnych;
– Budżet kapitałowy;
– Wolne przepływy gotówkowe dla przedsiębiorstwa – FCF;
– Wolne przepływy pieniężne dla akcjonariuszy – FCE.
– Wolne przepływy pieniężne dla podmiotów udostępniających kapitał – FCC;
– Skorygowane przepływy pieniężne – AFCF;
– Pomiar składników wolnych przepływów pieniężnych;
5. Koszt kapitału
– Koszt kapitału a wartość przedsiębiorstwa;
– Kapitał własny;
– Dźwignia finansowa, operacyjna i całkowita – ujęcia statyczne i dynamiczne;
– Wpływ ryzyka na koszt kapitału;
– WACC;
– Struktura kapitałowa a WACC;
6. Mierniki efektywności
– Mierniki księgowe;
– Mierniki oparte na wartości;
– EVA;
– EVA a NPV;
– EVA a DCF;
– CFROI;
– Cykl życia przedsiębiorstwa;
7. Kapitał intelektualny w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa
– Definicje kapitału intelektualnego;
– Pomiar kapitału intelektualnego;
– Wpływ tego kapitału na wzrost bogactwa właścicieli;
8. Podsumowanie
– Całościowy praktyczny przykład podsumowujące poznane zagadnienia;

CENA SZKOLENIA: 1380 zł brutto (VAT – zw.)

MIEJSCE SZKOLENIA: SZCZECIN, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 24 (wejście B, II piętro)

Cena szkolenia obejmuje:

– obiad i przerwy kawowe
– materiały szkoleniowe
– certyfikat ukończenia szkolenia
– udział w szkoleniu 1 osoby

Szkolenie 2 dniowe – 12 godzin
(w pierwszy dzień od 10.00 do 16.30, a w drugi od 9.00 do 14.30)
Grupa szkoleniowa: maksymalnie 8 osób.

Grupa szkoleniowa: maksymalnie 8 osób.
Przy zgłoszeniu 2 i więcej osób z jednej instytucji – 5% rabat

 

 

 

 

 

MIEJSCE SZKOLENIA: SZCZECIN, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 24 (wejście B, II piętro)
 

Pobierz formularz zgłoszeniowy –> http://www.adsc.pl/formularz_zg.pdf

inne szkolenia z ADSC w najbliższym czasie:ANALIZA FINANSOWA FIRMY: 02-03.06.2009 ( http://www.adsc.pl/harmonogram,show,70.htm )

CONTROLLING Finansowy I PLANOWANIE FINANSOWE W FIRMIE: 15-16.06.2009 ( http://www.adsc.pl/harmonogram,show,71.htm )

FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW – 01-02.04.2009 ( http://www.adsc.pl/harmonogram,show,69.htm )

 

 

(c) Grzegorz Michalski, http://michalskig.com/ || Szukasz ciekawych usług finansowych?
Moje profile: NF | profeo | XinG | LinkedIn | Ryze | GL | WP | SSRN | RepEC | AV | BP | PR | Worldwide Directory of Finance Faculty and Professionals | C.H. Beck | WN PWN | eBay | GP | oddk | oddk2 | Aukro
 
Strona Główna || Informacje i materiały dla studentów || Seminarium dyplomowe online || Szkolenia finansowe || AV || WKP || Framax || PUBLIKACJE: SSRN || PUBLIKACJE: REPEC || MY IC || SP || CV
Kontakt: EMAIL: Grzegorz.Michalski[at]ue.wroc.pl „[at]” zami na: „@” | | GG: 10800054

 

<>

||||||||

Finanse dla Niefinansistów (ADS Consulting Szczecin)

FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW – 01-02.04.2009

Szkolenie przygotowane jest z myślą o kadrze kierowniczej niefinansowych pionów przedsiębiorstwa, właścicielach przedsiębiorstw oraz wszystkich, którzy pragną uzupełnić swoją wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw i mogą potrzebować fundamentalnych wiadomości z zakresu zarządzania finansami firmy.

CEL SZKOLENIA: Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom fundamentalnych koncepcji umożliwiających zrozumienie finansów przedsiębiorstwa. Głównym celem trenera realizowanym w czasie szkolenia jest przekazanie wiadomości w sposób, który zaowocuje zrozumieniem przez uczestników podstawowych zagadnień z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa i mechanizmów ich funkcjonowania. W trakcie zajęć w bardzo przystępny sposób zostaną wyjaśnione i uporządkowane kategorie i narzędzia zarządzania finansami, a także możliwości i ograniczenia w ich stosowaniu. Uwypuklony zostanie wpływ decyzji podejmowanych przez pracowników pionów niefinansowych na wyniki uzyskiwane przez przedsiębiorstwo.

PROGRAM RAMOWY:

1. Finansowy cel zarządzania przedsiębiorstwem: maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa 2. Analizy finansowa przedsiębiorstwa 3. Zmiana wartości pieniądza w czasie – elementy matematyki finansowej 4. Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez projekt inwestycyjny 3. Metody oceny projektów inwestycyjnych (NPV, IRR) 4. Szacowanie kosztu kapitału finansującego inwestycje 5. Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (przegląd elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami). 6. Ocena przedsiębiorstwa przez kontrahentów i kapitałodawców. 7. Planowanie finansowe.

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY:

1. Finansowy cel zarządzania przedsiębiorstwem: maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa – jakie cele może mieć firma, które z nich są niepełne a które właściwe – jak mierzyć realizację tych celów – jakie elementy kształtują wartość firmy

2. Analiza finansowa przedsiębiorstwa – podstawowe informacje o sprawozdaniach finansowych – elementy wnioskowania na podstawie wskaźników finansowych – jakich błędów i uproszczeń unikać

3. Zmiana wartości pieniądza w czasie – elementy matematyki finansowej – prosta prezentacja fundamentów matematyki finansowej – dlaczego wartość pieniądza w czasie zmienia się niezależnie od tego czy jest inflacja – jak porównywać kwoty z różnych momentów czasowych

4. Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez firmę – siedem zasad dobrego szacowania wolnych przepływów pieniężnych – czego nie wolno brać pod uwagę przy szacowaniu przepływów pieniężnych – różnica między NCF (przepływy pieniężne netto), OCF (operacyjne przepływy pieniężne) i FCF (wolne przepływy pieniężne), jak je rozróżnić i jak właściwie wybrać

5. Metody oceny projektów inwestycyjnych (NPV, IRR) – jak interpretować kryteria decyzyjne – kiedy nie stosować IRR – jak z dwóch identycznie rentownych wzajemnie wykluczających się projektów wybrać lepszy

6. Szacowanie stóp kosztu kapitału finansującego inwestycje – jak kształtuje się koszt kapitału obcego – co wpływa na poziom stopy kosztu kapitału własnego – dlaczego koszt kapitału własnego jest wyższy od kosztu kapitału obcego

7. Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (przegląd elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami) – jak zarządzać zapasami – jakie poziomy należności utrzymywać – ile gotówki powinna mieć firma – strategie zarządzania kapitałem pracującym netto

8. Ocena przedsiębiorstwa przez kontrahentów i kapitałodawców – jak inni na nas patrzą 9. Planowanie finansowe – zarys metody procentu od sprzedaży

aby zamówić kliknij: http://www.adsc.pl/harmonogram,show,69.htm

MIEJSCE SZKOLENIA: SZCZECIN, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 24 (wejście B, II piętro)

Pobierz formularz zgłoszeniowy –> http://www.adsc.pl/formularz_zg.pdf

inne szkolenia z ADSC w najbliższym czasie:

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA: 22-23.04.2009 ( http://www.adsc.pl/harmonogram,show,68.htm )

ANALIZA FINANSOWA FIRMY: 02-03.06.2009 ( http://www.adsc.pl/harmonogram,show,70.htm )

CONTROLLING Finansowy I PLANOWANIE FINANSOWE W FIRMIE: 15-16.06.2009 ( http://www.adsc.pl/harmonogram,show,71.htm )

(c) Grzegorz Michalski, http://michalskig.com/ || Szukasz ciekawych usług finansowych?
Moje profile: NF | profeo | XinG | LinkedIn | Ryze | GL | WP | SSRN | RepEC | AV | BP | PR | Worldwide Directory of Finance Faculty and Professionals | C.H. Beck | WN PWN | eBay | GP | oddk | oddk2 | Aukro
Strona Główna || Informacje i materiały dla studentów || Seminarium dyplomowe online || Szkolenia finansowe || AV || WKP || Framax || PUBLIKACJE: SSRN || PUBLIKACJE: REPEC || MY IC || SP || CV
Kontakt: EMAIL: Grzegorz.Michalski[at]ue.wroc.pl "[at]" zami na: "@" | | GG: 10800054

||||||||