Zarządzanie Płynnością Finansową szkolenie z finansów

Trener: Grzegorz Michalski, Tel. 503452860, email: michalskig,

Strategiczne zarządzanie płynnością finansową. Efektywne decyzje w zakresie inwestycji w kapitał pracujący.

Szkolenie dwudniowe. Pierwszego dnia od 10.00 do 16.00, drugiego dnia od 9.00 do 15.00

Program szkolenia

 1. Cel i potrzeba zarządzania płynnością finansową
 • Cel zarządzania finansami przedsiębiorstwa.
 • Relacje między finansowymi celami zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania płynnością finansową.
 • Relacje między rentownością a poziomem płynności finansowej.
 • Wpływ zarządzania płynnością finansową na wzrost wartości przedsiębiorstwa.

Podstawowe definicje i pojęcia odnoszące się do zarządzania płynnością finansową

 • Definicje płynności finansowej. Relacje między nimi.
 • Definicja poziomu płynności finansowej.

Pomiar poziomu płynności finansowej

 • Statyczne miary płynności.
 • Korekty miar płynności.
 • Dynamiczne miary poziomu płynności finansowej.
 • Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i wykorzystanie informacji o przepływach środków pieniężnych do oceny poziomu płynności finansowej.

Kapitał obrotowy netto (Net Working Capital NWC)

 • Zapotrzebowanie na NWC w przedsiębiorstwie.
 • Poziom NWC.
 • Cykl konwersji gotówki.
 • Określanie strategii zarządzania NWC.

Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie

 • Potrzeba utrzymywania zapasów.
 • Koszty utrzymywania i zamawiania zapasów.

Zarządzanie należnościami

 • Ocena należności przedsiębiorstw.
 • Metody ustalania okresu spływu należności.
 • Prognozowanie należności.
 • Polityka opustów cenowych w przedsiębiorstwie.
 • Faktoring należności.
 • Sposoby zabezpieczenia należności i ich windykacja.

Strategie przedsiębiorstwa wobec odbiorców w zakresie udzielania kredytu kupieckiego

 • Metody analizy ryzyka kredytowego.
 • Metoda punktowa.
 • Metoda standardu kredytowego.
 • Instrumenty polityki kredytowej i ich optymalizacja.

Zarządzanie środkami pieniężnymi

 • Motywy utrzymywania środków pieniężnych w przedsiębiorstwie.
 • Modele zarządzania środkami pieniężnymi (model Baumola, model Beranka, model Millera-Orra, model Stone’a).
 • Budżet środków pieniężnych (preliminarz gotówki).

Krótkoterminowe źródła finansowania przedsiębiorstwa

 • Poziom i struktura zobowiązań krótkoterminowych.
 • Kredyt kupiecki.
 • Krótkoterminowe papiery dłużne.

Wartość płynności finansowej

 • Wartość płynności finansowej.
 • Definicja i znaczenie.
 • Relacja wartości płynności do jej poziomu.
 • Jakie czynniki wpływają na wartość płynności.
 • Warunek optymalizacyjny wynikający z zastosowania koncepcji wartości płynności w bieżącym zarządzaniu finansami.
 • Konsekwencje dla realizacji głównego celu zarządzania przedsiębiorstwem.

Celem szkolenia jest przybliżenie finansowych zasad dotyczących zarządzania aktywami bieżącymi, mającymi wpływ na płynność finansową z punktu widzenia maksymalizacji ekonomicznej wartości przedsiębiorstwa. W trakcie szkolenia dokonana zostanie prezentacja wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje w zakresie zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami. Niniejsze elementy majątku obrotowego zaprezentowane zostaną jako krótkoterminowe inwestycje rzeczowe. Przedstawione w czasie szkolenia propozycje zastosowania prezentowanych zagadnień w praktyce ilustrować będą studia przypadków.

Korzyści dla uczestników

· Zapoznanie z podstawową wiedzą z zakresu zarządzania aktywami płynnymi, oraz procesów związanych z podejmowaniem decyzji w zakresie podejmowania decyzji bieżących/krótkoterminowych, które mają wpływ na kreowanie wartości przedsiębiorstwa.

· Nabycie umiejętności oceny wpływu poszczególnych decyzji w zakresie zarządzania płynnością finansową na ekonomiczną wartość przedsiębiorstwa.

· Zrozumienie podstawowych koncepcji z zakresu zarządzania aktywami obrotowymi, które mają wpływ na poziom płynności finansowej w przedsiębiorstwie.

Szkolenia polecamy dla

Szkolenie przygotowane jest z myślą o kadrze kierowniczej niefinansowych pionów przedsiębiorstwa, właścicielach przedsiębiorstw, pracownikach JST oraz wszystkich, którzy pragną uzupełnić swoją wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw i mogą potrzebować fundamentalnych wiadomości z zakresu zarządzania finansami firmy.

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia

Interaktywny wykład (z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i studium przypadków rozwiązywanych na tablicy/flipcharcie).

Książki napisane przez Trenera o tematyce szkolenia:

Strategiczne zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa 2010.

http://4books.pl/produkty/profilProduktu/id/5645/

Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, WN PWN, Warszawa 2005. http://ksiegarnia.pwn.pl/4351_pozycja.html

Krótka informacja o trenerze[1]:

Grzegorz Michalski – doktor nauk ekonomicznych, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W swojej pracy naukowo-badawczej koncentruje się wokół finansów przedsiębiorstw oraz zarządzania płynnością finansową.

Swoją karierę naukową rozpoczął w 1998 roku uzyskując tytuł zawodowy magistra na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Następnie kontynuował swoją działalność naukową na tej uczelni uzyskując w 2002 roku stopień naukowy doktora.

Grzegorz Michalski jest autorem licznych publikacji. Wśród nich znajduje się ponad 80 artykułów (w tym indeksowane w Journal Citation Reports[1]) oraz 10 książek [2]. Jest współredaktorem i członkiem rad naukowych międzynarodowych czasopism, między innymi:

Journal of Corporate Treasury Management (JCTM) ISSN 1753-2574[3],

Business and Economics Journal (BEJ) ISSN 2151-6219[4],

Journal of Problems and Perspectives in Management (PPM) ISSN 1727-7051 (print), ISSN 1810-5467 (online) [5],

International Review of Applied Financial Issues and Economics (IRAFIE) ISSN: 9210 – 1737 [6],

International Journal of Information Processing and Management (IJIPM), ISSN: 2093-4009 [7],

International Journal of Economics and Business Research (IJEBR) ISSN (Print): 1756-9850, ISSN (Online): 1756-9869 [8].

Grzegorz Michalski jest specjalistą z zakresu Finansów Przedsiębiorstw pracującym w Instytucie Zarządzania Finansami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, gdzie wykłada finanse przedsiębiorstw oraz zarządzanie płynnością finansową. Jest rozpoznawalnym autorem wielu naukowych i praktycznych publikacji z zakresu finansów przedsiębiorstwa, oraz zarządzania płynnością finansową.

Wybrane publikacje książkowe:

Zarządzanie płynnością finansową

Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, WN PWN, Warszawa 2005, ISBN 83-01-14346-0 [9],

Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami, CeDeWu, Warszawa 2004, ISBN 83-87885-53-3 [10]

Strategiczne zarządzanie płynnością finansową, CeDeWu, Warszawa 2010, ISBN 978-83-7556-167-8 [11]

Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (wraz z W. Plutą), CHBeck, Warszawa 2004, ISBN 83-7387-406-2 [12],

Finanse przedsiębiorstw

Leksykon zarządzania finansami, CHBeck, Warszawa 2004, ISBN 83-7387-276-0 [13]

Strategie finansowe przedsiębiorstw, oddk, Gdańsk 2009, ISBN 978-83-7426-567-6

Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstwa, CHBeck, Warszawa 2010, ISBN 978-83-255-1509-6 [14]

Podstawy finansów przedsiębiorstw, Edukacja, Wrocław 2004, ISBN 83-87708-66-6

Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm (wraz z K. Prędkiewicz), CHBeck, Warszawa 2007, ISBN 978-83-7483-885-6, pozycja nominowana do nagrody Złote Skrzydła Gazety Prawnej [15],

Analiza sprawozdań finansowych

Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych, oddk, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7426-509-6 [16],

Przypisy

↑ Grzegorz Michalski A-4771-2010 – ResearcherID.com

↑ publikacje « Grzegorz Michalski | http://michalskig.ue.wroc.pl/

↑ Henry Stewart Publications – Editors and Editorial Board

↑ BEJ – People

↑ Business Perspectives – Editorial Board/External Reviewers of Journal “Problems and Perspectives in Management”

↑ International Review of Applied Financial Issues and Economics: Editorial

↑ IJIPM: International Journal of Information Processing and Management

http://www.inderscience.com – Int. J. of Economics and Business Research – IJEBR

↑ Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach – Grzegorz Michalski – Księgarnia internetowa PWN – ksiegarnia.pwn.pl

↑ Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami – Michalski Grzegorz – Księgarnia internetowa PWN – ksiegarnia.pwn.pl

↑ Księgarnia Ekonomiczna 4books.pl – książki ekonomiczne – Strategiczne zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie

↑ Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem. Jak zachować płynność finansową – Księgarnia Prawnicza | Wydawnictwo C.H. Beck | Bezpłatna wysyłka!

↑ Grzegorz Michalski, dr – Szukaj – Księgarnia Prawnicza | Wydawnictwo C.H. Beck | Bezpłatna wysyłka!

↑ Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstw – Księgarnia Prawnicza | Wydawnictwo C.H. Beck |

↑ Złote Skrzydła Gazety Prawnej – lista nominowanych – Prawo i wymiar sprawiedliwości – Gazeta Prawna – największy dziennik gospodarczy

↑ ODDK : Książki

http://biznes.net/events/view/3480

Opis wydarzenia

Celem szkolenia jest przybliżenie finansowych zasad dotyczących zarządzania aktywami bieżącymi, mającymi wpływ na płynność finansową z punktu widzenia maksymalizacji ekonomicznej wartości przedsiębiorstwa. W trakcie szkolenia dokonana zostanie prezentacja wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje w zakresie zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami. Niniejsze elementy majątku obrotowego zaprezentowane zostaną jako krótkoterminowe inwestycje rzeczowe. Przedstawione w czasie szkolenia propozycje zastosowania prezentowanych zagadnień w praktyce ilustrować będą studia przypadków.

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia
Interaktywny wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i studium przypadków rozwiązywanych na tablicy/flipcharcie.

Tematyka szkolenia:
a. Cel i potrzeba zarządzania płynnością finansową
b. Podstawowe definicje i pojęcia odnoszące się do zarządzania płynnością finansową
c. Pomiar poziomu płynności finansowej
d. Kapitał obrotowy netto (Net Working Capital NWC)
e. Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie
f. Zarządzanie należnościami
g. Strategie przedsiębiorstwa wobec odbiorców w zakresie udzielania kredytu kupieckiego
h. Zarządzanie środkami pieniężnymi
i. Krótkoterminowe źródła finansowania przedsiębiorstwa
j. Wartość płynności finansowej

Korzyści dla uczestników
Zapoznanie z podstawową wiedzą z zakresu zarządzania aktywami płynnymi, oraz procesów związanych z podejmowaniem decyzji w zakresie podejmowania decyzji bieżących/krótkoterminowych, które mają wpływ na kreowanie wartości przedsiębiorstwa.
Nabycie umiejętności oceny wpływu poszczególnych decyzji w zakresie zarządzania płynnością finansową na ekonomiczną wartość przedsiębiorstwa.
Zrozumienie podstawowych koncepcji z zakresu zarządzania aktywami obrotowymi, które mają wpływ na poziom płynności finansowej w przedsiębiorstwie.

Szkolenie polecamy dla
Szkolenie przygotowane jest z myślą o kadrze kierowniczej niefinansowych pionów przedsiębiorstwa, właścicielach przedsiębiorstw, pracownikach JST oraz wszystkich, którzy pragną uzupełnić swoją wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw i mogą potrzebować fundamentalnych wiadomości z zakresu zarządzania finansami firmy.

Cennik:

Do końca kwietnia proponujemy cenę promocyjną 2050 PLN!
– 2500 PLN + 23% VAT (rejestracja od 1 maja 2011)
– First Minute 2050 PLN + 23% VAT (rejestracja do 30.04.2011)

Wszystkim uczestnikom szkolenia zapewniamy:
– materiały szkoleniowe
– przerwa kawowa
– lunch

Wszyscy Uczestnicy szkolenia otrzymują Certyfikaty ukończenia kursu: “Zarządzanie płynnością finansową i krótkoterminowe źródła kapitału”

plynoscfinansowaliquiditymanagementprogramszkolenia_michalskig.docx
plynoscfinansowaliquiditymanagementprogramszkolenia_michalskig.odt

Crisis Influence on Intrinsic Liquidity Value in Non-Profit Organizations

Crisis Influence on Intrinsic Liquidity Value in Non-Profit Organizations

Grzegorz Michalski PhD
Wroclaw University of Economics
Komandorska 118/120, p.Z-2, KFPiZW
PL53-345 Wroclaw, Poland
http://michalskig.com/
Grzegorz.Michalski@ue.wroc.pl
Ph. +48503452860

ABSTRACT: Cash maintained in nonprofit organizations is not a source of any interests and although the close to cash assesses together with credit lines available for enterprise are connected with resigning from realization of the part of incomes or costs, firms decide to maintain some liquidity reserves. And not only this resulting from transactional needs, but also from precautional and speculative reasons. Investment in liquid reserves resulting from speculative demand for money may be assessed by usage of capital budgeting methods like: NPV or IRR or as a call option. In the article, each of these aspects of liquidity was taken into consideration and presented from nonprofit perspective. Nonprofit liquidity value determination may often significantly contribute to the solution of working capital management problems in these organizations.

KEY WORDS: Intrinsic liquidity value, Nonprofit financial management, financial liquidity

JEL CLASSIFICATION: G31, L31, M21

Introduction
Organizations can work as taxed commercial businesses or as non-taxed nonprofit organizations (Lane, Longstreth, Nixon, 2001, p. 1-17). As is widely believed, the advantage of commercially driven businesses is more effective management than in government controlled organizations (Nowicki,2004, p. 29). In that paper we study the nonprofit organization liquidity management. We do that in the context of three different situations by comparison of: non-taxed government controlled organization, non-taxed nonprofit organization and taxed commercially managed business (Berger, 2008, p. 46-47). In after-crisis weak economic situation, many nonprofit organizations (NPO), face on the one side, smaller cash inflows and financing possibilities and on the other side higher demand on their services. After the crisis, that organizations face specific incumbent needs, which are the result of higher unemployment and other similar factors (Zietlow, 2010, p. 238-248).
The main financial aim of the nonprofit organization is not the maximization of firm value but the best realization of the mission of that organization (Zietlow, Hankin, Seidner, 2007, p. 6-7). But for assessment of financial decision NPO, should be used analogous rules like for for-profit firms (Brigham, Gapenski, 2000, p. 524-536). According to that rules, the higher risk is, the higher cost of capital rate should be used to evaluate the future results of current decision. Of course, that is also positively linked with the level of efficiency and effectiveness in realization of the NPO mission. Cost of financing net liquid assets (working capital) depends on the risk included to the organization strategy of financing and/or investment in liquidity.
What is the value we may attribute to liquidity for non-profit organization? Managers in non-profit organizations have a lot of important reasons for which their enterprises should possess some money resources reserves even if current interest rate is positive (Kim 1998). The reasons may be classified into three main groups: the necessity of current expenses financing (transactional reason) fear of future cash flows uncertainty (precautional reason). future interest rate level uncertainty (speculative reason)

Liquidity, especially cash, understood as money resources in organization safe is not a source of any or small interests. Maintaining liquidity reserve in the non-profit organization is a result of belief that the value of lost income on account of interest will be recompensed by the benefits for incumbents of non-profit organization (Kim 1998, Lee 1990). The hypothetical benefits are from higher profitability that organization mission will be completed, thanks adequate liquidity level. Then organizations maintaining such reserves assume that in equilibrium conditions, marginal liquidity value is equal to the interest rate of the Treasury Bonds investments (or interest rate being a cost of short-term credit we took out to obtain liquidity. Without doubt, the statement that liquidity does not bring any benefits may be rejected at once. From such a perspective, liquidity would be treated as a ”necessary evil” linked only to the costs resulting from interests lost. Another incorrect conclusion would be an assumption that present net value always equals zero. It would be a result of the statement that due to the fact that marginal liquidity value is always equal to interests lost, cash reserves size has no significance at all (Henderson 1989, p. 95; Kim 1998, Lee 1990, p. 540).
For organization being in possession of liquid reserves, the marginal utility of liquidity changes. Along with the growth in amount of cash possessed, the marginal cash value decreases. So it may be noticed that for the market Treasury Bond rate or short-term credit rate, it pays to keep some money reserve only to the specific level. There is a point corresponding with the optimal (critical) liquidity level, up to which the amount of liquid assesses in the non-profit organization may be increased at a profit (Washam 1989, p.28; Henderson 1989, Lee 1990). The term: liquidity degree (or level) is connected with the known from economic literature conception of “liquidity container”. The more liquid assesses (which may be easily convertible into known amount of money resources and sensible only to a slight value change risk), the higher is enterprise liquidity level.
After crossing this critical liquidity level, the Treasury Bonds sale or taking out a short-term debt is unprofitable for the non-profit organization. The marginal benefit from higher cash reserve is lower than the cost of interests lost (Rast 2000, Washam 1989; Henderson 1989).

Liquidity definition
Liquidity is defined in economic literature in many various ways. It is understood as an enterprise solvency i.e. ability to regulate its obligations that result from usual transactions, unexpected events or situations enabling ”bargain” purchase of goods (Henderson 1989, Lee 1990). On the other hand, liquidity is considered as a transaction space on the financial market. It occurs when there is a ”liberty” of carrying out ”huge” sale or purchase transactions on the market, with no fear that you will not find appropriate demand or supply. Another popular definition of liquidity its description as an assesses convertibility into other assesses. In other words, liquidity is an easiness of carrying out the exchange transactions with low transaction costs.

There are important connections among these three looks on liquidity. If there appears the necessity of regulating an obligation exceeding cash reserves in enterprise possession, the possibility of repayment depends on whether it is possible to exchange assesses possessed for cash or not. If so, it will be paid off on time. At the same time, the possibility of such an exchange depends on the capacity of the non-profit organization assesses market. It means that the ability to regulate non-profit organization obligations (short-term solvency) is dependent on the capacity of the market of assesses constituting non-profit organization reserves (or more generally: its property). Financial liquidity is therefore an internal category of the non-profit organization, influenced both by the managing team and other factors occurring inside the non-profit organization or in its surroundings. The long-term liquidity is totally disregarded here (Washam 1989, Henderson 1989, Lee 1990).
We will understand non-profit organization financial liquidity as liquid assesses reserve, which may be used in order to carry out transaction without any time or financial loss resulting from normal operational activity (transactional liquidity) or because of unexpected needs (precautional liquidity) or because of attractive profit opportunities expectations (speculative liquidity) (Washam 1989, Beck 1993, Lee 1990).
The non-profit organization transactional and precautional liquidities on sufficient level enable prompt fulfillment of internal (salary payments etc.) and external creditors (suppliers payment etc.). The non-profit organization financial liquidity (operational and precautional) usually concerns operational activity and is not linked to investment activity. If it comes to enfeeblement or loss of operational and precautional liquidity in the non-profit organization, it menaces with (Scherr 1989, Washam 1989, Beck 1993): lowering decision making elasticity
deteriorating non-profit organization ability to set the organization mission higher foreign capital raising cost
demobilization of donors
worsening non-profit organization position.
In order to avoid such dangers, constant monitoring of non-profit organization financial liquidity is necessary, and then taking actions guaranteeing its economic-financial equilibrium.

Option liquidity value
Liquid resources resulting from the “speculative” liquidity demand may bring some benefits, but do not have to. As we can see, liquidity exceeding the every day transactions demand, provides the non-profit organization with an option to take up unexpected projects worth realization to better realization of the mission (Washam 1989, Beck 1993). Keeping an access to liquidity that exceeds transactional needs, the non-profit organization is in possession of call option.
For example, if in the period when the non-profit organization possesses speculative liquidity sources, there appears purchase possibility of assesses which normal long-term value amounts to 5 million euros and at the given moment, they can be purchased for 2 million euros, the NPV of such a “project” will come to 3 million euros. If non-profit organization possesses the required money reserves, it will have benefit of 3 million euros. If the non-profit organization has not the access to additional liquidity – it will lose the possibility of investment project realization together with 3 million euros. Typical options have a value equal to the assesses value reduced by the price of realization and option price. If purchased assesses value exceeds the sum of those two quantities, speculative liquidity reserves generates profits equal to NPV of the project taken. It is about the situation while the speculative reserves are being used, i.e. when operational net cash flows is not sufficient to cover costs resulting from taking up the investment (Scherr 1989, Washam 1989, Beck 1993). In other case, there is no profit from additional liquidity resources doming from speculative demand.
Option liquidity value is dependent on 6 factors (Beck 1993). First of them is the present net value project value. If the potential project profitability increases, the value of project taking option will increase as well. Another factor determining liquidity value is the non-profit organization cash flow. If other factors are constant, option value will increase along with the decrease of operational cash flows level, and will fall together with those flows level increase.
It is because, along with increased operational cash flow level, the probability that the unexpected investment project cost will be covered with those flows increases too. Therefore, the probability of using additional liquidity linked to speculative demand is decreased. The third and the forth factor determining option liquidity value is the cash flows and project cost changeability.
If operational cash flows changeability increases, we are faced with lower probability of using additional speculative liquidity – and therefore the option liquidity value decreases. The probability of using additional liquidity decreases along with increase in project cost changeability. Such increase in changeability is also accompanied with the diminishing project profitability.
The other factors influencing the option liquidity value are: interest rate and the correlation between operational cash flows and costs. If interest rate increases, present project value will decrease, and then – option liquidity value will decrease as well. But correlation between operational cash flows and costs is quite different. If this correlation increases, option liquidity value will increase too. It results from the fact that the probability of using to take up the investment some operational cash flows omitting liquid speculative reserves will be decreased then (Hill 1995, Puxty 1992).

Setting the optimal liquidity level on the basis of its value It is profitable to increase liquidity level but only to a specific optimal quantity. It results from the current market liquidity value (short-term deposit interest rate or short-term credit interest rate available for a non-profit organization). The point to which non-profit organization liquidity level may be increased at a benefits for incumbents of the non-profit organization, results from. From equalizing of market liquidity value and internal non-profit organization liquidity value (i.e. for vm = vi):

(1)
where: Vi(ppopt) – internal liquidity value corresponding to the optimal non-profit organization financial liquidity value.

After crossing his optimal liquidity level (ppopt) increased liquidity (e.g. by abandoning to deposit the resources and/or liquidation of existing deposits, or taking short-term debt) is uneconomic for the non-profit organization. That unprofitability among other things results from the fact that marginal utility of higher financial liquidity level is lower than the cost of lost interests benefits. This cost arises as a result of the loss of open deposit interest linked profits in case of resignation from depositing the sources or unnecessarily incurred financial costs if the enterprise uses “unnecessary” outside financing. Optimal financial liquidity level (ppopt) being a result of comparing the market liquidity level vm, available for a non-profit organization and the internal liquidity value vi(ppopt).
The following conditions are implied by these fact: carrying out investment 2., taking up the credit 3., and equilibrium 4. carrying out investment condition:
(2)
taking up the credit condition:
(3)
equilibrium condition (optimal liquidity level):
(4)
where: vi – internal financial liquidity value in the non-profit organization, vm – market financial liquidity value (available for the non-profit organization).

Example: X non-profit organization has a short-term credit of bank A at its disposal. vm is the cost of this credit. If the non-profit organization management estimates that the internal liquidity value amounts to: vi, it will delay taking the credit until the internal liquidity value vi will be higher than market value vm. When these two values become equal, enterprise financial liquidity value will reach the optimal value. But whereas vi exceeds the vmlevel, the firm will demand external financing.
Current finance management begins with determining the optimal liquidity level because it guarantees the best effects (McMenamin 1999). In order to determine his level information abort internal liquidity value is needed (abort the course of the curve representing it) and non-profit organization market liquidity value must be known too.
Financing of the liquidity has its cost depending on risk linked with liquidity strategies used by the financed organization. If we have higher risk, we will have higher cost of financing (cost of capital) and as result other financially measured effects of nonprofit organization.
Cost of financing of liquidity depends on kind of financing, next on level of liquidity in relation to sales and last but not least danger for nonprofit organization mission caused by risk exposition.
Choosing between various levels of liquidity in relation to sales, we use one from three strategies:
– restrictive strategy when for realization of the mission of nonprofit organization we use the most risky but the cheapest, the smallest as possible, level of liquidity,
– moderate strategy when for realization of the mission of nonprofit organization we moderate between risk and costs of holding liquidity, and
– flexible strategy when for realization of the mission of nonprofit organization we use the most expensive and rather high levels of working capital wanting to hedge the nonprofit organization before risk of shortage of liquidity.

Risk exposition depends on the kind of mission realized by nonprofit organization. If the risk exposition should be higher, then more smart is to choose more flexible and more conservative solutions to have better results. It works in opposite direction also. The safer mission realized by nonprofit organization, the more restrictive and more aggressive strategies give better results.
Nonprofit organization property consists of total assets, i.e. fixed assets and current assets known also as liquid assets. We can see that property as fixed capital and working capital also. Generally working capital equal to current assets is defined as a sum of inventory, short term receivables (including all the accounts receivable for deliveries and services regardless of the maturity date) and short-term investments (cash and its equivalents) as well as short-term prepaid expenses (Mueller 1953; Graber 1948; Khoury 1999; Cote 1999). Money tied in liquid assets serve nonprofit organization as protection against risk (Merton 1999, p. 506; Lofthouse 2005; p. 27-28; Parrino 2008, p. 224-233, Poteshman 2005, s. 21-60) but that money also are considered as an investment. It is because the nonprofit organization resigns from instant utilization of resources to realization of the mission for eventually future benefits that could be used for future realization of the mission (Levy 1999, p. 6; Reilly 1992, p. 6; Fabozzi 1999, p. 214).

Liquidity level is the effect of processes linked to the production organization or services realization. So, it results from the processes that are operational by nature and therefore correspond to the willingness to produce on time services that are probably desired by final incumbents of organization mission (Baumol 1952, Beck 2005, Beranek 1963, Emery 1988, Gallinger 1986, Holmstrom 2001, Kim 1998, Kim 1978, Lyn 1996, Tobin 1958, Stone 1972, Miller 1966, Miller 1996, Myers 1998, Opler 1999). It exerts influence mainly on the inventory level and belongs to the area of interest of operational management (Peterson 1979, s. 67-69; Orlicky 1975, s.17-19; Plossl 1985, s. 421-424). Nevertheless, current assets are also the result of active customer winning and maintaining policy (Bougheas 2009). Such policy is executed by finding an offer and a specific market where the product or service is sold. This policy consequences are reflected in the final products inventory level and accounts receivable in short term.

Among the motivating factors for investing in current assets, one may also mention uncertainty and risk. Due to uncertainty and risk, it is necessary to stock up circumspect (cautionary) cash, material and resources reserves that are inevitable in maintaining the continuity of production and preparing final services needed for realization of nonprofit organization mission.
Many organizations could act in a fast changing environment where the prices of needed materials and resources are subject to constant change. Other factors – like exchange rates for instance, are very changeable, too. It justifies keeping additional cash sources allotted for realization of built-in call options (American type) by buying the raw materials more cheap than the long term expected equilibrium price would suggest.
Nonprofit organization relationships with suppliers of materials, resources and services that are necessary to produce and sell final products usually result in adjourning the payments. Such situation creates accounts payable and employees (who are to some extent internal services providers). We will call such categories of obligations the non financial current obligations in order to differentiate between them and current obligations that result from taking on financial obligations, e.g. short term debt.
Required payments postponement exerts impact on reducing the demand for these nonprofit organization resources that are engaged in current asset financing. Current assets reduced by non financial current obligations (non financial short term obligations) are called net current assets. Net current assets are the resources invested by the company in current assets equated with the capital tied in these assets.

Working capital investment strategies and cost of financing Next it is necessary to consider the influence of each strategy of investment in the liquidity on the rate of cost of capital financing non-profit organization and that influence on the its economic results.
In the first variant, one must assume that capital providers (lenders) seriously consider while defining their claims to rates of return the liquidity investment strategy chosen by the organization they invested in. Let us also assume that the correction SZ function graph connected with strategy choice could be even and linear (fig. 1).

Fig. 1. The shape of line of correction SZ as a function of CA/CR in the SZ1 variant. Source: hypothetical data

SZ1 variant. We assume here that capital providers take into consideration the nonprofit organization liquidity investment strategy while defining their claims as regards the rates of return. Restrictive strategy is perceived as more risky and therefore depending on investors risk aversion level, they tend to ascribe to the financed nonprofit organization applying restrictive strategy an additional expected risk premium. To put it simply, let us assume that ascribing the additional risk premium for applied liquidity investment strategy is reflected in the value of β risk coefficient. For each strategy, the β risk coefficient will be corrected by the corrective coefficient SZ corresponding to that specific strategy in relation to the CA/CR situation.
The risk free rate is 4%, and rate of return on market portfolio is 18%. If XYZ non-profit organization is a representative of W sector for which the non-leveraged risk coefficient βu = 0.77. On the basis of Hamada relation, we can estimate the equity cost rate that is financing that organization in case of each of the three strategies in the SZ1 variant. β_l=β_u×(1+(1-T)×D/E)=0.77×(1+0.81×0.4/0.6)=1.19
Where: T – effective tax rate , D – organization financing capital coming from creditors (a sum of short term debt and long term debt D=Ds+Dl), E – organization financing capital coming from founders / owners of the organization, β – risk coefficient, βu – risk coefficient for an assets of the non-profit organization that not use debt, βl – risk coefficient for an organization that applying the system of financing by creditors capital (here we have both asset and financial risk).

For restrictive strategy, where CA/CR is 0.3; the SZ risk premium is 0.2: 〖β_l^*〗_r=β_u×(1+(1-T)×D/E)×(1+SZ)=0.77×(1+0.81×0.4/0.6)×1.2=1.19×1.2=1.43
Where: SZ – risk premium correction dependent on the liquidity investment strategy.

For moderate strategy, where CA/CR is 0.45 the SZ risk premium is 0.1: 〖β_l^*〗_m=β_u×(1+(1-T)×D/E)×(1+SZ)=0.77×(1+0.81×0.4/0.6)×1.1=1.19×1.1=1.31 For flexible strategy, where CA/CR is 0.6 the SZ risk premium is 0.01: 〖β_l^*〗_f=β_u×(1+(1-T)×D/E)×(1+SZ)=0.77×(1+0.81×0.4/0.6)×1.01=1.19×1.01=1.2
Using that information we can calculate cost of equity rates for each liquidity investment strategy. For restrictive strategy: k_(e_r )=β_l×(k_m-k_RF )+k_RF=1.43×14%+4%=24%; For moderate strategy: k_(e_m )=β_l×(k_m-k_RF )+k_RF=1.31×14%+4%=22.3%; And for flexible strategy: k_(e_f )=β_l×(k_m-k_RF )+k_RF=1.2×14%+4%=20.8%.

Where: k – rate of return expected by capital donors and at the same time (from nonprofit organization perspective) – cost of financing capital rate, ke – for cost rate of the equity, kdl – for long term debt rate, kds – for short term debt rate, km – for average rate of return on typical investment on the market, kRF – for risk free rate of return whose approximation is an average profitability of treasury bills in the country where the investment is made.

In similar way, we can calculate the risk premiums for XYZ alternative rates. We know that long term debt rates differ for 9%×(1+SZ) in relation of equity to long term debt. From that we can get long term debt cost rates for each alternative strategy. For restrictive strategy: k_(〖dl〗_r )=k_(e_r )-9%×1.2=24%-10.8%=13.2%; For moderate strategy: k_(〖dl〗_m )=k_(e_m )-9%×1.1=22.3%-9.9%=12.4%; And for flexible strategy: k_(〖dl〗_f )=k_(e_f )-9%×1.01=20.8%-9.1%=11.7%.
Next we can calculate the risk premiums for XYZ alternative cost of short term rates. We know that short term debt rates differ for 12%×(1+SZ) in relation of cost of equity rates to short term debt rates. From that we can get short term debt cost rates for each alternative strategy. For restrictive strategy: k_(〖ds〗_r )=k_(e_r )-12%×1.2=24%-14.4%=9.6%; For moderate strategy: k_(〖ds〗_m )=k_(e_m )-12%×1.1=22.3%-13.2%=9.1%; And for flexible strategy: k_(〖ds〗_f )=k_(e_f )-12%×1.01=20.8%-12.1%=8.7%.
As a result, cost of capital rate will amount to:
CC=E/(E+D_l+D_s )×k_e+D_l/(E+D_l+D_s )×k_dl×(1-T)+D_s/(E+D_l+D_s )×k_ds×(1-T) However, for each strategy – this cost rate will be on another level (calculations in the table 1. below).

Table 1. Cost of capital and changes in economic results depending on the choice of liquidity investment strategy (before the crisis influence).

Liquidity investment strategy Restrictive Moderate Flexible Cash Revenues (CR) 2000 2080 2142,4
Fixed assets (FA) 1400 1445 1480
Current assets (CA) 600 936 1285
Total assets (TA) = Total liabilities (TL) 2000 2381 2765
Accounts payable (AP) 300 468 643
Capital invested (E+Dl+Ds) 1700 1913 2122
Equity (E) 680 765 849
Long-term debt (Dl) 340 383 424
Short-term debt (Ds) 680 765 849
EBIT share in CR 0.5 0.45 0.40
Earnings before interests and taxes (EBIT) 1000 936 857
Free Cash Flows in 1 to n periods (FCF1..n) 1000 936 857
Initial Free Cash Flows in year 0 (FCFo) -1700 -1913 -2122
SZ risk premium correction 0.2 0.1 0.01
Leveraged and corrected risk coefficient βl 1.428 1.309 1.2019 Cost of equity rate (ke) 23.99% 22.33% 20.83%
Long-term debt rate (kdl) 13.19% 12.43% 11.74%
Short-term debt rate (kds) 9.59% 9.13% 8.71%
Cost of capital (CC) 14.84% 13.90% 13.05%
Economic result of liquidity strategy 5037.77 4821.18 4443.17

Source: hypothetical data

As it is shown in the table, rates of the cost of capital financing the non-profit organization are different for different approaches to liquidity investment. The lowest rate: CC = 13.1%; is observed in flexible strategy because that strategy is linked with the smallest level of risk but the highest economic effect is linked with restrictive strategy of investment in liquidity. Cost of capital for restrictive strategy of investment in liquidity: 〖CC〗_r=680/1700×24%+ 340/1700×13.2%×(1-0.19)+680/1700×9.6%×(1-0.19)=14.8% Expected growth of economic result of liquidity strategy:
〖∆ER〗_r=〖FCF〗_o+〖FCF〗_(1…n)/CC=-1700+ 1000/0.148=5057.
Cost of capital for moderate strategy of investment in liquidity: 〖CC〗_m=765/1913×22.3%+ 383/1913×12.4%×(1-0.19)+765/1913×9.1%×(1-0.19)=13.9%; Expected growth of economic result for that strategy:
〖∆ER〗_m=-1913+ 936/0.139=4821;
Cost of capital for flexible strategy of investment in liquidity: 〖CC〗_f=849/2122×20.8%+ 424/2122×11.7%×(1-0.19)+849/2122×8.7%×(1-0.19)=13.1%; Expected growth of economic result for flexible strategy:
〖∆ER〗_f=-2122+ 857/0.131=4420.

The expected after crisis changes will correct both the market liquidity value and the cost of capital rate. Both factors influence the target (and optimal) liquidity level for nonprofit organization. That will result with more restrictive liquidity levels because of change in equilibrium point for intrinsic and market liquidity values (Michalski 2010, p. 86-88, Golawska-Witkowska, Rzeczycka, Zalewski, 2006, p. 144, Jaworski, 2010, p. 366-368). The cost of capital will be higher after crisis than before (Fernandez, Aguirreamalloa, Corres 2011, p. 4-7, Fernandez, Campo, 2010, p. 4-7, Fernandez 2008, p. 5-8). That will result with changes in efficiency of liquidity policy for nonprofit organizations (as shown in Table 2).

Table 2. Cost of capital and changes in economic results depending on the choice of liquidity investment strategy (after the crisis influence).

Liquidity investment strategy Restrictive Moderate Flexible Cash Revenues (CR) 2000 2080 2142.4
Fixed assets (FA) 1400 1445 1480
Current assets (CA) 600 936 1285
Total assets (TA) = Total liabilities (TL) 2000 2381 2765
Accounts payable (AP) 300 468 643
Capital invested (E+Dl+Ds) 1700 1913 2122
Equity (E) 680 765 849
Long-term debt (Dl) 340 383 424
Short-term debt (Ds) 680 765 849
EBIT share in CR 0.5 0.45 0.40
Earnings before interests and taxes (EBIT) 1000 936 857
Free Cash Flows in 1 to n periods (FCF1..n) 1000 936 857
Initial Free Cash Flows in year 0 (FCFo) -1700 -1913 -2122
SZ risk premium correction 0.2 0.1 0.01
Leveraged and corrected risk coefficient βl 1.428 1.309 1.2019 Cost of equity rate (ke) 27.85% 25.94% 24.23%
Long-term debt rate (kdl) 17.05% 16.04% 15.14%
Short-term debt rate (kds) 13.45% 12.74% 12.11%
Cost of capital (CC) 18.26% 17.10% 16.07%
Economic result of liquidity strategy 3777 3559.18 3211.06

Source: hypothetical data

As it is shown in table 2, the after crisis changes influence the efficiency of the liquidity investment of nonprofit organization. Of course that change depend on NPO risk sensitivity. Depending on their risk sensitivity, an additional risk premium for an NPO that implemented this type of strategy should be used. As presented on fig. 2., we have stronger risk sensitivity than in previous situation.

Fig. 2. The shape of line of correction SZ as a function of CA/CR in the SZ2 variant. Source: hypothetical data.

In the table 3. There are calculations for that variant. For each strategy the cost of capital rate CC will be on another level.

Table 3. Cost of capital and changes in economic results depending on the choice of liquidity investment strategy (before the crisis influence).

Liquidity investment strategy Restrictive Moderate Flexible Cash Revenues (CR) 2000 2080 2142,4
Fixed assets (FA) 1400 1445 1480
Current assets (CA) 600 936 1285
Total assets (TA) = Total liabilities (TL) 2000 2381 2765
Accounts payable (AP) 300 468 643
Capital invested (E+Dl+Ds) 1700 1913 2122
Equity (E) 680 765 849
Long-term debt (Dl) 340 383 424
Short-term debt (Ds) 680 765 849
EBIT share in CR 0.5 0.45 0.40
Earnings before interests and taxes (EBIT) 1000 936 857
Free Cash Flows in 1 to n periods (FCF1..n) 1000 936 857
Initial Free Cash Flows in year 0 (FCFo) -1700 -1913 -2122
SZ risk premium correction 2 0.1 0.001
Leveraged and corrected risk coefficient βl 3.5574 1.30438 1.186986 Cost of equity rate (ke) 53.80% 22.26% 20.62%
Long-term debt rate (kdl) 26.80% 12.36% 11.61%
Short-term debt rate (kds) 17.80% 9.06% 8.61%
Cost of capital (CC) 31.63% 13.84% 12.92%
Economic result of liquidity strategy 1461 4849 4513

Source: hypothetical data

In similar way we can calculate for situation with higher after crisis cost of capital rates levels. The result is presented in table 4.

Table 4. Cost of capital and changes in economic results depending on the choice of liquidity investment strategy (after the crisis influence).

Liquidity investment strategy Restrictive Moderate Flexible Cash Revenues (CR) 2000 2080 2142,4
Fixed assets (FA) 1400 1445 1480
Current assets (CA) 600 936 1285
Total assets (TA) = Total liabilities (TL) 2000 2381 2765
Accounts payable (AP) 300 468 643
Capital invested (E+Dl+Ds) 1700 1913 2122
Equity (E) 680 765 849
Long-term debt (Dl) 340 383 424
Short-term debt (Ds) 680 765 849
EBIT share in CR 0.5 0.45 0.40
Earnings before interests and taxes (EBIT) 1000 936 857
Free Cash Flows in 1 to n periods (FCF1..n) 1000 936 857
Initial Free Cash Flows in year 0 (FCFo) -1700 -1913 -2122
SZ risk premium correction 2 0.1 0.001
Leveraged and corrected risk coefficient βl 3.5574 1.30438 1.186986 Cost of equity rate (ke) 61.92% 25.87% 23.99%
Long-term debt rate (kdl) 34.92% 15.97% 14.98%
Short-term debt rate (kds) 25.92% 12.67% 11.98%
Cost of capital (CC) 38.82% 17.04% 15.91%
Economic result of liquidity strategy 877 3580 3266

Source: hypothetical data

Conclusions
Depending on the non-profit organization business type, sensibility to liquidity financing method risk might vary a lot. Character of non-profit organization mission also determines the best strategy that should be chosen. The best choice is that with the adequate cost of financing and highest economic result of liquidity strategy. This depends on the structure of financing costs. The lower the financing cost, the higher effectiveness of non-profit organization activity measured by the economic result of liquidity strategy. The organization choosing between various solutions in liquidity needs to decide what level of risk is acceptable for her owners and capital suppliers. It was shown in solutions presented in that paper. If the risk exposition is higher, will be preferred more safe solution. That choice results with cost of financing consequences. In this paper, we considered that relation between risk and expected benefits from the liquidity decision and its results on financing costs for the nonprofit organization and economic result of liquidity strategy.
Although, cash maintained in the non-profit organization is not a source of any interests and although the close to cash assesses together with credit lines available for non-profit organization are connected with resigning from realization of the part of incomes or costs, non-profit organizations could decide to maintain some liquidity reserves. And not only this resulting from transactional needs, but also from precautional and speculative reasons. Precautional liquidity results from a will to protect oneself against higher costs connected with impossible to predict negative economic events. It should be assessed from safeguard’s point of view. However, investment in liquid reserves resulting from speculative demand for money may be assessed by usage a call option approach. In his paper, each of the above-mentioned aspects of liquidity was taken into consideration and presented. Pondering option liquidity value six factors most influencing it were pointed out. Further analysis of the liquidity value problem would aim At finding the credible methods of its determination. The non-profit organization liquidity value determination may often significantly contribute to the solution of working capital management problems.

References
Baumol W.J., (1952) The Transactions Demand for Cash: An Inventory Theoretic Approach, Quarterly Journal of Economics”, nr 66, listopad 1952, p. 545-556.
Beck P.E. (1993), The Option Value of Money, Working Paper nr 93-15, November, Department of Economics, University of Delaware.
Beck P.E., D.R. Stockman (2005), Money as Real Options in a Cash-in-Advance Economy, Economics Letters, 2005, vol. 87, p. 337-345. Beranek W. (1963), Analysis for Financial Decisions, R. D. IRWIN, Homewood 1963.
Berger P. (2008), Fundamentals of Health Care Financial Management, Wiley, New York 2008, p. 46-47.
Bougheas P., Mateut P., Mizen, P. (2009), Corporate trade credit and inventories: New evidence of a trade-off from accounts payable and receivable, Journal of Banking & Finance, vol. 33, no. 2, 2009, p. 300-307.
Brigham E.F. (2006), Fiancial Management 11e, http://www.swlearning.com/finance/brigham/theory11e/web_chapters/bri59689_ch30_web.pdf (last visit: April 2011).
Brigham E.F., Gapenski L.C. (2000), Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa, 2000, p. 524-536.
Cote J.M., C.K. Latham, (1999), The Merchandising Ratio: A Comprehensive Measure of Working Capital Strategy, Issues in Accounting Education, vol. 14, no. 2, May 1999, p. 255-267.
Emery G.W., (1988), Positive Theories of Trade Credit, Advances in Working Capital Management, JAI Press, vol. 1, 1988, p. 115-130.
Fabozzi F.J., (1999), Investment Management, Prentice Hall, Upper Saddle River 1999.
Fernandez P., (2008), Market Risk Premium Used in 2008 by Professors: A Survey with 1,400 Answers (April 16, 2009). Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1344209 Fernandez P., Aguirreamalloa J., Avendaño L.C., (2011), Market Risk Premium Used in 56 Countries in 2011: A Survey with 6,014 Answers (April 25, 2011). Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1822182 Fernandez P., Del Campo B.J., (2010), Market Risk Premium Used in 2010 by Professors: A Survey with 1,500 Answers (May 13, 2010). Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1606563 Gallinger G., A. J. Ifflander, (1986), Monitoring Accounts Receivable Using Variance Analysis Financial Management, zima 1986, 69-76.
Graber P.J., Assets, (1948), The Accounting Review, vol. 23, no. 1, Jan. 1948, p. 12-16.
Henderson J.W., T. P. Maness (1989), The financial analyst’s deskbook: A Cash flow approach to liquidity, Van Nostrand Reinhold, New York Hill N.C., W. L. Sartoris (1995), Short-Term Financial Management. Text and Casep., Prentice Hall, Englewood Cliffp.
Holmstrom B., J. Tirole, (2001), LAPM: a liquidity-based asset pricing model, Journal of Finance, 2001, vol. 56, p. 1837-1867 {WP6673, National Bureau of Economic Research, Cambridge, 1998}.
Jaworski J., (2010), Teoria i praktyka zarządzania finansami przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa 2010, ISBN:9788375562262, p. 362, 364, 366, 367, 369, 371, 372, 385, 496.
Khoury N.T., K.V. Smith, P.I. MacKay, (1999), Comparing Working Capital Practices in Canada, the United States and Australia, Revue Canadienne des Sciences de l’Administration, vol. 16, no. 1, Mar. 1999, p. 53-57.
Kim C-P., D. C. Mauer, A. E. Sherman (1998), The Determinants of Corporate Liquidity: Theory and Evidence, Journal of Financial and Quantitative Analysis, vol. 33, nr 3, september.
Kim Y.H., J. C. Atkins, (1978), Evaluating Investments in Accounts Receivable: A Wealth Maximizing Framework, Journal of Finance, vol. 33, nr 2, 1978, p. 403-412.
Lane G.P., Longstreth E., Nixon V., (2001), A Community Leaders Guide to Hospital Finance, The Access project, Suite 2001, p. 1-17.
Lee C.F., J. E. Finnerty (1990), Corporate finance. Theory, method and applicationp. HBJ Publishers, San Diego.
Levy H., D. Gunthorpe, (1999), Introduction do Investments, South-Western College Publishing, Cincinnati 1999. Lofthouse P., (2005), Investment Management, Wiley, Chichester 2005.
Lyn E. O., G. J. Papaioannou, (1996), Liquidity and the Financing Policy of the Firm: an Empirical Test, Advances in Capital Management, Londyn 1996, vol. 3, p. 65-83. McMenamin J. (1999), Financial Management – an introduction, Routledge, London.
Merton R.C, A.F. Perold, (1999), Theory of Risk Capital in Financial Firms, in: D.H. Chew, The New Corporate Finance. Where Theory Meets Practice, McGraw-Hill, Boston 1999. Michalski G., (2004), Leksykon zarządzania finansami, C.H. Beck, Warszawa 2004.
Michalski G., (2010), Strategiczne zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa 2010, ISBN: 978-83-7556-167-8, p. 88.
Miller M.H., D. Orr, (1966), A Model of the Demand for Money by Firms, Quarterly Journal of Economics, 1966, nr 80, p. 413-435.
Miller T. W., B. K. Stone, (1996), The Value of Short-Term Cash Flow Forecasting Systems, Advances in Working Capital Management, JAI Press Inc., Londyn 1996, vol. 3, p. 3-63.
Mueller F.W., (1953), Corporate Working Capital and Liquidity, The Journal of Business of the University of Chicago, vol. 26, no. 3, Jul. 1953, p. 157-172.
Myers P. C., R. G. Rajan, (1998), The Paradox of Liquidity, Quarterly Journal of Economics 113, nr 3, Cambridge, 1998, p. 733-771.
Nowicki M., (2004), The Financial Management of Hospitals and Healthcare Organizations, Health Administration Press, New York 2004., p. 29 Opler T., R. Stulz, R. Williamson, (1999), The determinants and implications of corporate cash holdings, Journal of Financial Economics, vol. 52, no. 1, 1999, p. 3-46. Orlicky J., (1975), Material Requirements Planning, McGraw-Hill, New York 1975.
Parrino R., D.P. Kidwell, (2008), Fundamentals of Corporate Finance, Wiley, New York 2008.
Peterson R., E.A. Silver, (1979), Decision Systems for Inventory Management and Production Planning, Wiley, New York 1979.
Plossl G.W., (1985), Production and Inventory Control, Principles and Techniques, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1985.
Poteshman A., R. Parrino, M. Weisbach, (2005), Measuring Investment Distortions when Risk-Averse Managers Decide Whether to Undertake Risky Project, Financial Management, vol. 34, Spring 2005, p. 21-60.
Puxty A. G., J. C. Dodds (1992), Financial Management Method and Meaning., Chapman and Hall, London.
Rast B., (2000), Household Liquidity – Why You Need It, Business & Economic Review, Januarz – March. Reilly F.K., (1992), Investments, The Dryden Press, Fort Worth 1992.
Rzeczycka A., (2006), Zarządzanie środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie (in): Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa, G. Golawska-Witkowska, A.Rzeczycka, H.Zalewski, OW Branta, Bydgoszcz 2006, ISBN:9788360186428, p. 144,340.
Scherr F.C. (1989), Modern Working Capital Management. Text and Casep., Prentice Hall, Englewood Cliffp.
Stone B. K., (1972), The Use of Forecasts and Smoothing in Control – Limit Models for Cash Management, Financial Management, 1972, p. 72-84.
Tobin J., (1958), Liquidity Preference as Behavior Toward Risk, Review of Economic Studies, 1958 r. nr 25, p. 65-86.
Washam J., D. Davis (1998), Evaluating Corporate Liquidity, TMA Journal, March / April, vol. 18, nr 2.
Zietlow J., (2010), Nonprofit financial objectives and financial responses to a tough economy, Journal of Corporate Treasury Management, vol.3, nr 3., May 2010, Henry Steward Publications, ISSN1753-2574, p. 238-248.
Zietlow J., J.A.Hankin, A.G.Seidner, (2007), Financial Management for Nonprofit Organizations, Wiley, NewYork, 2007, p. 6-7;
michalskig2011TORUNCIIE.pdf
michalskig2011TORUNCIIE.docx
michalskig2011TORUN-CIIE.docx

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Z dnia 18 marca 2011 r.

(Dz. U. Nr 81, poz. 445)

Pliki do pobrania:

· Treść ustawy – plik PDF ( Dz._U._Nr_84__poz._455.pdf 520 kB )

C:UsersgmichalskiAppDataLocalMicrosoftWindowsTemporary Internet FilesContent.IE5K3XXR76Dz._U._Nr_84__poz._455[1].pdf

PL WROCLAW03 – Courses Offer 2010-2011

PL WROCLAW03 – Courses Offer 2010-2011.doc

Wycena Przedsiębiorstw – program szkolenia

a) Tytuł szkolenia
Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
b) Podtytuł (będący bądź rozwinięciem tytułu, bądź intrygującym pytaniem lub hasłem)
sztuka oceniania finansowych skutków decyzji podejmowanych w warunkach ryzyka i niepewności
c) Opis szkolenia (kilka zdań mówiących czego dotyczy szkolenie, ogólne wprowadzenie)

Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa zawiera w sobie zbiór fundamentalnych narzędzi umożliwiających oszacowanie wpływu przyszłych działań biznesowych na wartość przedsiębiorstwa.

Proponujemy Ci szkolenie, dzięki któremu będziesz umiał rozpoznać podstawowe elementy kształtujące wartość przedsiębiorstwa.

d) Korzyści dla Uczestnika szkolenia (mogą to być np. kluczowe umiejętności, jakie będą na szkoleniu doskonalone, to, co uczestnik zyska, czego się nauczy, czego dotknie)

W trakcie tego szkolenia wszystkie przykłady i analizowane przypadki opierają się na danych bliskich rzeczywistości. Uczestnicy będą wdrażać i pogłębiać umiejętności:

· oceny wartości przedsiębiorstwa

· analizowania zamierzeń pod kątem ich opłacalności,

· szacowania wolnych przepływów pieniężnych,

· brania pod uwagę w decyzjach ryzyka i niepewności.

Nasze szkolenie w praktyczny i skuteczny sposób rozwija umiejętności analitycznego myślenia, łącząc je z holistycznym spojrzeniem na przedsiębiorstwo z perspektywy jego wartości oraz z uwzględnieniem etapu rozwoju branży i wpływu czynników spoza przedsiębiorstwa.

Proponujemy 12 godzin intensywnych, osadzonych w praktyce i mocno warsztatowych zajęć pod okiem naszego Eksperta.

e) Metody pracy stosowane podczas szkolenia (tutaj należy wskazać te, które rzeczywiście się pojawią; za ściągę może posłużyć poniższa lista)

– studium przypadku (case study),

– praca w grupach,

– dyskusje,

– wykład

f) Grupa docelowa (kilkuzdaniowy opis, do kogo kierujemy dane szkolenie; najlepiej jeśli będzie szeroki, ale precyzyjny zarazem)

Szkolenie zalecamy przede wszystkim osobom, które są zainteresowane zrozumieniem mechanizmów finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie. Zapraszamy pracowników z wszystkich działów przedsiębiorstw, nie tylko działów bezpośrednio zarządzających finansami. Szczególne zaproszenie kierujemy również do właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, którzy zainteresowani są poznaniem podstaw wpływu decyzji biznesowych na tworzenie wartości firmy.

g) WUP (opis, procentowy rozkład, na doskonalenie czego poświęcany jest czas na szkoleniu)
Wiedza – 55%
Umiejętności – 40%
Postawa – 5%

h) Program szkolenia (powinien składać się z głównych punktów, podpunktów oraz opisu ćwiczeń; ważne, aby demonstrował praktyczną stronę szkolenia)

1. Finansowy cel przedsiębiorstwa: powiększanie wartości przedsiębiorstwa

Mierniki realizacji celu jakim jest pomnażanie wartości przedsiębiorstwa

Jakie elementy kształtują finansową wartość przedsiębiorstwa

10 kroków tworzenia wartości przedsiębiorstwa.

Ćwiczenia

Rozpoznawanie tworzącej wartość natury decyzji biznesowych. Czynniki wpływające na wartość przedsiębiorstwa. Ćwiczenie ilustrujące 10 kroków tworzenia wartości.

2. Elementy kształtujące wartość i ryzyko w przedsiębiorstwie

Optymalna/docelowa struktura kapitałowa

Docelowa skala działalności. Optymalny budżet inwestycyjny

Wpływ decyzji w zakresie inwestowania i finansowania płynności na wartość i ryzyko przedsiębiorstwa

Ocena, analiza i zarządzanie ryzykiem w decyzjach długoterminowych

Ocena i zarządzanie ryzykiem w decyzjach i operacjach krótkoterminowych Ćwiczenia

Ćwiczenia

Poszukiwanie / wyznaczanie docelowej struktury kapitałowej. Ustalanie docelowej skali działalności / optymalnego budżetu inwestycyjnego.

3. Metody wyceny przedsiębiorstwa

Metody majątkowe / Wycena majątkowa

Metody dochodowe / Wycena dochodowa

Metody mieszane

Metody porównawcze / Wycena relatywna

Ćwiczenia

Studia przypadków ilustrujące metody majątkowe, metody dochodowe, metody mieszane, metody porównawcze wyceny przedsiębiorstw.

4. Mierniki kreowania wartości przedsiębiorstwa

Ekonomiczna wartość dodana

Rynkowa wartość dodana

Wartość dodana dla udziałowców / dla akcjonariuszy

CFROI (stopa zwrotu z inwestycji oparta na przepływach pieniężnych)

Ćwiczenia

Studia przypadków, ilustrujące na podstawie danych liczbowych wyznaczanie i interpretacja wielkości mierników kreowania wartości przedsiębiorstwa

5. Zakończenie szkolenia

4. Pańskiego życiorysu, noty trenerskiej i referencji

Od kilkunastu lat związany z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu. Grzegorz Michalski jest specjalistą z zakresu Finansów Przedsiębiorstw pracującym w Instytucie Zarządzania Finansami, gdzie wykłada finanse przedsiębiorstw oraz zarządzanie płynnością finansową. Jest rozpoznawalnym autorem wielu naukowych i praktycznych publikacji. W realizowaniu swojej pasji życiowej koncentruje się wokół finansów przedsiębiorstw oraz zarządzania płynnością finansową. Z zaangażowaniem realizuje różne projekty w obszarze finansów przedsiębiorstw i płynności finansowej. Jest współredaktorem i członkiem rad naukowych specjalistycznych branżowych czasopism z zakresu płynności finansowej i zarządzania finansami nadających ton przyszłemu kierunkowi rozwoju praktyki zarządzania płynnością finansową i finansami takich jak: Journal of Corporate Treasury Management (JCTM), Australasian Accounting Business & Finance Journal (AABFJ), i kilku innych. Praca z pionierskimi ideami w obszarze finansów ułatwia mu prowadzenie działalności eksperckiej i doradczej w obszarze zarządzania płynnością finansową i finansami przedsiębiorstw. Jako trener przede wszystkim ukierunkowuje uczestników na sposób rozumienia głównych idei związanych z tematem szkolenia łącząc je z prostotą i jasnością wykładu i jak najwyższy poziom merytoryczny.

Specjalizacje trenerskie:

 • Finanse przedsiębiorstw
 • Analiza finansowa
 • Płynność finansowa
 • Ocena opłacalności projektów inwestycyjnych

Wykształcenie:

 • doktor nauk ekonomicznych (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
 • magister, kierunek: Finanse i Bankowość Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

Doświadczenie zawodowe:

Wieloletni trener z obszaru finansów przedsiębiorstw, zarówno na poziomie początkującym jak i specjalistycznym. Autor ukierunkowanych na praktyczną użyteczność książek z zakresu finansów firm, zarządzania płynnością i analizy finansowej:

Zarządzanie płynnością finansową

Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, WN PWN, Warszawa 2005, ISBN 83-01-14346-0,

Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami, CeDeWu, Warszawa 2004, ISBN 83-87885-53-3

Strategiczne zarządzanie płynnością finansową, CeDeWu, Warszawa 2010, ISBN 978-83-7556-167-8

Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (wraz z W. Plutą), CHBeck, Warszawa 2004, ISBN 83-7387-406-2,

Finanse przedsiębiorstw

Leksykon zarządzania finansami, CHBeck, Warszawa 2004, ISBN 83-7387-276-0

Strategie finansowe przedsiębiorstw, oddk, Gdańsk 2009, ISBN 978-83-7426-567-6

Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstwa, CHBeck, Warszawa 2010, ISBN 978-83-255-1509-6

Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm (wraz z K. Prędkiewicz), CHBeck, Warszawa 2007, ISBN 978-83-7483-885-6, pozycja nominowana do nagrody Złote Skrzydła Gazety Prawnej

Analiza sprawozdań finansowych

Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych, oddk, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7426-509-6.

Grzegorz Michalski
Assistant Professor in Department of Corporate Finance and Value Management @ Wroclaw University of Economics
tel/ph: 0048717181717
tel/ph: 0048503452860
Fax: 0048717181717
Email: Grzegorz.Michalski
Skype: michalskig

GG: 10800054

http://ssrn.com/author=746922
http://michalskig.com/

Komandorska 118/120, p.Z-2, KFPiZW
Wroclaw PL53345
Poland
View my research: | ssrn=746922 | rid/A-4771-2010 | IC/michalskig | repec/pmi217.html | lista publikacji

[tags dla studentów, ES-materialy-dla-studentow, materialy-dla-studentow, michalskig][end]

przygotuj się na spotkanie twojego Boga (Amos 4:12) prepare to meet thy God

BERNDSON-programy2011GrzegorzMichalski_Wycena_Przedsiebiorstw.pdf

BERNDSON-programy2011GrzegorzMichalski_Wycena_Przedsiebiorstw.odt

BERNDSON-programy2011GrzegorzMichalski_Wycena_Przedsiebiorstw.doc

BERNDSON-programy2011GrzegorzMichalski_Wycena_Przedsiebiorstw.docx