Zarządzanie Płynnością Finansową szkolenie z finansów

Trener: Grzegorz Michalski, Tel. 503452860, email: michalskig,

Strategiczne zarządzanie płynnością finansową. Efektywne decyzje w zakresie inwestycji w kapitał pracujący.

Szkolenie dwudniowe. Pierwszego dnia od 10.00 do 16.00, drugiego dnia od 9.00 do 15.00

Program szkolenia

 1. Cel i potrzeba zarządzania płynnością finansową
 • Cel zarządzania finansami przedsiębiorstwa.
 • Relacje między finansowymi celami zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania płynnością finansową.
 • Relacje między rentownością a poziomem płynności finansowej.
 • Wpływ zarządzania płynnością finansową na wzrost wartości przedsiębiorstwa.

Podstawowe definicje i pojęcia odnoszące się do zarządzania płynnością finansową

 • Definicje płynności finansowej. Relacje między nimi.
 • Definicja poziomu płynności finansowej.

Pomiar poziomu płynności finansowej

 • Statyczne miary płynności.
 • Korekty miar płynności.
 • Dynamiczne miary poziomu płynności finansowej.
 • Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i wykorzystanie informacji o przepływach środków pieniężnych do oceny poziomu płynności finansowej.

Kapitał obrotowy netto (Net Working Capital NWC)

 • Zapotrzebowanie na NWC w przedsiębiorstwie.
 • Poziom NWC.
 • Cykl konwersji gotówki.
 • Określanie strategii zarządzania NWC.

Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie

 • Potrzeba utrzymywania zapasów.
 • Koszty utrzymywania i zamawiania zapasów.

Zarządzanie należnościami

 • Ocena należności przedsiębiorstw.
 • Metody ustalania okresu spływu należności.
 • Prognozowanie należności.
 • Polityka opustów cenowych w przedsiębiorstwie.
 • Faktoring należności.
 • Sposoby zabezpieczenia należności i ich windykacja.

Strategie przedsiębiorstwa wobec odbiorców w zakresie udzielania kredytu kupieckiego

 • Metody analizy ryzyka kredytowego.
 • Metoda punktowa.
 • Metoda standardu kredytowego.
 • Instrumenty polityki kredytowej i ich optymalizacja.

Zarządzanie środkami pieniężnymi

 • Motywy utrzymywania środków pieniężnych w przedsiębiorstwie.
 • Modele zarządzania środkami pieniężnymi (model Baumola, model Beranka, model Millera-Orra, model Stone’a).
 • Budżet środków pieniężnych (preliminarz gotówki).

Krótkoterminowe źródła finansowania przedsiębiorstwa

 • Poziom i struktura zobowiązań krótkoterminowych.
 • Kredyt kupiecki.
 • Krótkoterminowe papiery dłużne.

Wartość płynności finansowej

 • Wartość płynności finansowej.
 • Definicja i znaczenie.
 • Relacja wartości płynności do jej poziomu.
 • Jakie czynniki wpływają na wartość płynności.
 • Warunek optymalizacyjny wynikający z zastosowania koncepcji wartości płynności w bieżącym zarządzaniu finansami.
 • Konsekwencje dla realizacji głównego celu zarządzania przedsiębiorstwem.

Celem szkolenia jest przybliżenie finansowych zasad dotyczących zarządzania aktywami bieżącymi, mającymi wpływ na płynność finansową z punktu widzenia maksymalizacji ekonomicznej wartości przedsiębiorstwa. W trakcie szkolenia dokonana zostanie prezentacja wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje w zakresie zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami. Niniejsze elementy majątku obrotowego zaprezentowane zostaną jako krótkoterminowe inwestycje rzeczowe. Przedstawione w czasie szkolenia propozycje zastosowania prezentowanych zagadnień w praktyce ilustrować będą studia przypadków.

Korzyści dla uczestników

· Zapoznanie z podstawową wiedzą z zakresu zarządzania aktywami płynnymi, oraz procesów związanych z podejmowaniem decyzji w zakresie podejmowania decyzji bieżących/krótkoterminowych, które mają wpływ na kreowanie wartości przedsiębiorstwa.

· Nabycie umiejętności oceny wpływu poszczególnych decyzji w zakresie zarządzania płynnością finansową na ekonomiczną wartość przedsiębiorstwa.

· Zrozumienie podstawowych koncepcji z zakresu zarządzania aktywami obrotowymi, które mają wpływ na poziom płynności finansowej w przedsiębiorstwie.

Szkolenia polecamy dla

Szkolenie przygotowane jest z myślą o kadrze kierowniczej niefinansowych pionów przedsiębiorstwa, właścicielach przedsiębiorstw, pracownikach JST oraz wszystkich, którzy pragną uzupełnić swoją wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw i mogą potrzebować fundamentalnych wiadomości z zakresu zarządzania finansami firmy.

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia

Interaktywny wykład (z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i studium przypadków rozwiązywanych na tablicy/flipcharcie).

Książki napisane przez Trenera o tematyce szkolenia:

Strategiczne zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa 2010.

http://4books.pl/produkty/profilProduktu/id/5645/

Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, WN PWN, Warszawa 2005. http://ksiegarnia.pwn.pl/4351_pozycja.html

Krótka informacja o trenerze[1]:

Grzegorz Michalski – doktor nauk ekonomicznych, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W swojej pracy naukowo-badawczej koncentruje się wokół finansów przedsiębiorstw oraz zarządzania płynnością finansową.

Swoją karierę naukową rozpoczął w 1998 roku uzyskując tytuł zawodowy magistra na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Następnie kontynuował swoją działalność naukową na tej uczelni uzyskując w 2002 roku stopień naukowy doktora.

Grzegorz Michalski jest autorem licznych publikacji. Wśród nich znajduje się ponad 80 artykułów (w tym indeksowane w Journal Citation Reports[1]) oraz 10 książek [2]. Jest współredaktorem i członkiem rad naukowych międzynarodowych czasopism, między innymi:

Journal of Corporate Treasury Management (JCTM) ISSN 1753-2574[3],

Business and Economics Journal (BEJ) ISSN 2151-6219[4],

Journal of Problems and Perspectives in Management (PPM) ISSN 1727-7051 (print), ISSN 1810-5467 (online) [5],

International Review of Applied Financial Issues and Economics (IRAFIE) ISSN: 9210 – 1737 [6],

International Journal of Information Processing and Management (IJIPM), ISSN: 2093-4009 [7],

International Journal of Economics and Business Research (IJEBR) ISSN (Print): 1756-9850, ISSN (Online): 1756-9869 [8].

Grzegorz Michalski jest specjalistą z zakresu Finansów Przedsiębiorstw pracującym w Instytucie Zarządzania Finansami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, gdzie wykłada finanse przedsiębiorstw oraz zarządzanie płynnością finansową. Jest rozpoznawalnym autorem wielu naukowych i praktycznych publikacji z zakresu finansów przedsiębiorstwa, oraz zarządzania płynnością finansową.

Wybrane publikacje książkowe:

Zarządzanie płynnością finansową

Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, WN PWN, Warszawa 2005, ISBN 83-01-14346-0 [9],

Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami, CeDeWu, Warszawa 2004, ISBN 83-87885-53-3 [10]

Strategiczne zarządzanie płynnością finansową, CeDeWu, Warszawa 2010, ISBN 978-83-7556-167-8 [11]

Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (wraz z W. Plutą), CHBeck, Warszawa 2004, ISBN 83-7387-406-2 [12],

Finanse przedsiębiorstw

Leksykon zarządzania finansami, CHBeck, Warszawa 2004, ISBN 83-7387-276-0 [13]

Strategie finansowe przedsiębiorstw, oddk, Gdańsk 2009, ISBN 978-83-7426-567-6

Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstwa, CHBeck, Warszawa 2010, ISBN 978-83-255-1509-6 [14]

Podstawy finansów przedsiębiorstw, Edukacja, Wrocław 2004, ISBN 83-87708-66-6

Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm (wraz z K. Prędkiewicz), CHBeck, Warszawa 2007, ISBN 978-83-7483-885-6, pozycja nominowana do nagrody Złote Skrzydła Gazety Prawnej [15],

Analiza sprawozdań finansowych

Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych, oddk, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7426-509-6 [16],

Przypisy

↑ Grzegorz Michalski A-4771-2010 – ResearcherID.com

↑ publikacje « Grzegorz Michalski | http://michalskig.ue.wroc.pl/

↑ Henry Stewart Publications – Editors and Editorial Board

↑ BEJ – People

↑ Business Perspectives – Editorial Board/External Reviewers of Journal “Problems and Perspectives in Management”

↑ International Review of Applied Financial Issues and Economics: Editorial

↑ IJIPM: International Journal of Information Processing and Management

http://www.inderscience.com – Int. J. of Economics and Business Research – IJEBR

↑ Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach – Grzegorz Michalski – Księgarnia internetowa PWN – ksiegarnia.pwn.pl

↑ Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami – Michalski Grzegorz – Księgarnia internetowa PWN – ksiegarnia.pwn.pl

↑ Księgarnia Ekonomiczna 4books.pl – książki ekonomiczne – Strategiczne zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie

↑ Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem. Jak zachować płynność finansową – Księgarnia Prawnicza | Wydawnictwo C.H. Beck | Bezpłatna wysyłka!

↑ Grzegorz Michalski, dr – Szukaj – Księgarnia Prawnicza | Wydawnictwo C.H. Beck | Bezpłatna wysyłka!

↑ Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstw – Księgarnia Prawnicza | Wydawnictwo C.H. Beck |

↑ Złote Skrzydła Gazety Prawnej – lista nominowanych – Prawo i wymiar sprawiedliwości – Gazeta Prawna – największy dziennik gospodarczy

↑ ODDK : Książki

http://biznes.net/events/view/3480

Opis wydarzenia

Celem szkolenia jest przybliżenie finansowych zasad dotyczących zarządzania aktywami bieżącymi, mającymi wpływ na płynność finansową z punktu widzenia maksymalizacji ekonomicznej wartości przedsiębiorstwa. W trakcie szkolenia dokonana zostanie prezentacja wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje w zakresie zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami. Niniejsze elementy majątku obrotowego zaprezentowane zostaną jako krótkoterminowe inwestycje rzeczowe. Przedstawione w czasie szkolenia propozycje zastosowania prezentowanych zagadnień w praktyce ilustrować będą studia przypadków.

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia
Interaktywny wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i studium przypadków rozwiązywanych na tablicy/flipcharcie.

Tematyka szkolenia:
a. Cel i potrzeba zarządzania płynnością finansową
b. Podstawowe definicje i pojęcia odnoszące się do zarządzania płynnością finansową
c. Pomiar poziomu płynności finansowej
d. Kapitał obrotowy netto (Net Working Capital NWC)
e. Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie
f. Zarządzanie należnościami
g. Strategie przedsiębiorstwa wobec odbiorców w zakresie udzielania kredytu kupieckiego
h. Zarządzanie środkami pieniężnymi
i. Krótkoterminowe źródła finansowania przedsiębiorstwa
j. Wartość płynności finansowej

Korzyści dla uczestników
Zapoznanie z podstawową wiedzą z zakresu zarządzania aktywami płynnymi, oraz procesów związanych z podejmowaniem decyzji w zakresie podejmowania decyzji bieżących/krótkoterminowych, które mają wpływ na kreowanie wartości przedsiębiorstwa.
Nabycie umiejętności oceny wpływu poszczególnych decyzji w zakresie zarządzania płynnością finansową na ekonomiczną wartość przedsiębiorstwa.
Zrozumienie podstawowych koncepcji z zakresu zarządzania aktywami obrotowymi, które mają wpływ na poziom płynności finansowej w przedsiębiorstwie.

Szkolenie polecamy dla
Szkolenie przygotowane jest z myślą o kadrze kierowniczej niefinansowych pionów przedsiębiorstwa, właścicielach przedsiębiorstw, pracownikach JST oraz wszystkich, którzy pragną uzupełnić swoją wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw i mogą potrzebować fundamentalnych wiadomości z zakresu zarządzania finansami firmy.

Cennik:

Do końca kwietnia proponujemy cenę promocyjną 2050 PLN!
– 2500 PLN + 23% VAT (rejestracja od 1 maja 2011)
– First Minute 2050 PLN + 23% VAT (rejestracja do 30.04.2011)

Wszystkim uczestnikom szkolenia zapewniamy:
– materiały szkoleniowe
– przerwa kawowa
– lunch

Wszyscy Uczestnicy szkolenia otrzymują Certyfikaty ukończenia kursu: “Zarządzanie płynnością finansową i krótkoterminowe źródła kapitału”

plynoscfinansowaliquiditymanagementprogramszkolenia_michalskig.docx
plynoscfinansowaliquiditymanagementprogramszkolenia_michalskig.odt

Previous Older Entries