Cytowania, poszukiwanie cytowań. Należy je zgłaszać na adres ema il: cytuje.michalskiego@gmail.com

Cytowania, poszukiwanie cytowań. Należy je zgłaszać na adres email: cytuje.michalskiego

Jest możliwość uzyskania dodatkowych punktów za wyszukiwanie cytowań. Moich cytowań.

Co to są cytowania i po co mi to potrzebne?

Do oceny dorobku naukowego Ministerstwo Nauki i Narodowe Centrum Nauki od 2011 roku zaczęły stosować wcześniej nieużywane miary jakimi są "liczba cytowań" i "indeks H".

Niestety polskie czasopisma i książki nie są zdigitalizowane i stąd niezwykle trudno znaleźć kiedy i przez kogo było się zacytowanym.

Dlatego ogłaszam nieustający konkurs dla moich studentów, polegający na wynajdywaniu cytowań i wysyłanie ich do mnie na adres: cytuje.michalskiego, cytowań których sam jeszcze nie odkryłem.

Za jedno cytowanie polskojęzyczne przyznaję 3 punkty. Za jedno cytowanie niepolskojęzyczne przyznaję 6 punktów. Za jedno cytowanie anglojęzyczne z listy filadelfijskiej 9 punktów (Journal Citation Repoerts lub Scopus).

Punkty należą się osobie, która zgłasza, udokumentuje i wysyła na adres: cytuje.michalskiego cytowanie którego nie znam.

Punkty należą się osobie, która zgłasza, udokumentuje i wysyła na adres: cytuje.michalskiego cytowanie jako pierwsza (liczy się moment wpłynięcia prawidłowego zgłoszenia na adres email: cytuje.michalskiego )

Aktualny stan mojej wiedzy na temat cytowań moich prac znajduje się pod adresem:

http://michalskig.ue.wroc.pl/indeksH/indeksH.pdf

Z założenia będzie ten spis aktualizowany najpóźniej 10 dni od ostatniego znalezionego cytowania, dlatego ryzyko, że zgłaszasz cytowanie, które już znam ale jeszcze nie jest uwzględnione, występuje, ale jest niewielkie.

Aktualny stan moich publikacji (których cytowań szukamy i do których się przyznaję) jest pod adresem:

http://michalskig.wordpress.com/publikacje

Spis ten jest niekompletny i jeśli znajdziesz cytowanie innej publikacji spoza tego spisu – autorstwa G. Michalski, G. Michalsky, G.M. Michalski, lub podobnego, i wydaje się, że to może być moje – to lepiej wyślij zgłoszenie, niż miałoby się zmarnować. W najgorszym razie okaże się nie moje i nie przyznam punktów.

Jak zgłaszać i udokumentować?

Na adres email: cytuje.michalskiego należy wysłać zgłoszenie i udokumentowanie cytowania.

Należy podać CO z moich prac jest cytowane i przez kogo i gdzie.

Przykład1:

Michalski G., Ocena finansowa kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych (Financial Valuation of the Firm based on Financial Statements in Polish), ODDK, Gdańsk 2008, ISBN: 83-74265-09-6, cited by: Tomasz Jedynak, Ryzyko w działalności gospodarczej – metody oceny oraz techniki zarządzaniaRisk in a business activity – methods of valuation and techniques of management (in Polish), Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni (8)/2010, (Folia Oeconomica Bochniensia) ISSN:1731-2310, p. 63, 71, 72.

Przykład2:

Michalski G., Portfolio management approach in trade credit decision making, Romanian Journal of Economic Forecasting 3/2007, ISSN: 1582-6163, Institute of Economic Forecasting, Bucharest 2007, ss. 42-53. Michlaski G., Portfolio Management Approach in Trade Credit Decision Making, Romanian Journal of Economic Forecasting,Vo1.3,2007, cited by: Shahid Ali & Muhammad Ramzan Akhtar Khan, Searching for internal and external factors that determine working capital management for manufacturing firms in Pakistan, African Journal of Business Management Vol. 5(7), pp. 2942-2949, 4 April, 2011, Available online at http://www.academicjournals.org/AJBM, ISSN 1993-8233 ©2011 Academic Journals, indeksowany w Social Sciences Citation Index, na str. 2943, 2949.

Należy dołączyć do wiadomości ze zgłoszeniem plik/pliki ze skanem lub fotografią (np. z aparatu fotograficznego w telefonie), zawierające stronę na której występuje cytowanie, zawierające pierwszą stronę artykułu w którym jest cytowanie, zawierające pierwsze strony czasopisma w którym jest cytowanie (z czytelnym tytułem czasopisma, numerem ISSN lub ISBN, numerami wydania i danymi pozwalającymi na identyfikację publikacji). Preferowany format to PDF. W ostateczności może być format pliku graficznego JPG, lub podobnego.

Termin: do odwołania, jest to nieustający konkurs.

Szkolenia otwarte – Grzegorz Michalski tel. 503452860

Szkolenia otwarte – Grzegorz Michalski tel. 503452860

Analiza finansowa przedsiębiorstwa

Szkolenie 2 dniowe – około 12 godzin (w pierwszy dzień od 10:00 do 16:30 a w drugi od 9:00 do 14:30)

Szkolenie przygotowane jest z myślą o osobach podejmujących w przedsiębiorstwie decyzje, które mają wpływ na podstawowe wskaźniki finansowe. Szkolenie prowadzone jest w sposób nie wymagający od uczestników wcześniejszego przygotowania w zakresie finansów przedsiębiorstw czy rachunkowości. Treść szkolenia powinna zainteresować zwłaszcza kadrę zarządzającą przedsiębiorstwa (zarówno pionów finansowych jak i niefinansowych), właścicieli przedsiębiorstw, pracowników JST i wszystkich, którzy mogą potrzebować wiadomości z zakresu analizy finansowej firmy i skutków podejmowania decyzji (nawet tych pozornie „niefinansowych”) na obraz finansowy przedsiębiorstwa.

TRENER:

dr Grzegorz Michalski

PROGRAM:

1. Elementy sprawozdania finansowego (Bilans, Rachunek zysków i strat, Sprawozdanie z przepływów pieniężnych) 2. Analiza ogólna (Analiza struktury; Analiza dynamiki)
3. Znaczenie i interpretacja wskaźników finansowych (rentowność, płynność finansowa, zadłużenia, sprawności działania) 4. Salda strukturalne bilansu i podstawowe typu kryzysów przedsiębiorstwa. 5. Elementy planowania finansowania (prognozowane sprawozdania finansowe)

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY:

1. Finansowy cel działania przedsiębiorstwa i formy działalności gospodarczej o jakie cele przedsiębiorstwa stawiają sobie najczęściej
o maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa, jako podstawowy cel nowoczesnych przedsiębiorstw o podstawy pomiaru wartości przedsiębiorstwa
o przepływy pienienie netto, operacyjne przepływy pieniężne i wolne przepływy pieniężne o wpływ zmian poziomu sprzedaży na wartość przedsiębiorstwa 2. Jakich informacji można oczekiwać od przedsiębiorstw?
o sprawozdania finansowe i statystyczne sporządzane przez przedsiębiorstwa, w zależności od formy prawnej działalności
o informacja o sprawozdaniach, jakich można oczekiwać od przedsiębiorstw w zależności od formy i zakresu prowadzonej działalności – i wstępne omówienie – co z tych informacji można sie dowiedzieć się i kiedy 3. Co naprawdę mówią a czego nie mówią sprawozdania finansowe?
o metody i zasady rachunkowości i ich wpływ na ekonomiczną zawartość informacyjną sprawozdań finansowych o metody i zasady stosowane w rachunkowości
o elementy sprawozdania finansowego
o podmioty zobowiązane do badania i ogłaszania sprawozdań finansowych 4. Ocena wiarygodności na podstawie ogólnej analizy sprawozdań finansowych o ogólna analiza bilansu
o ocena wypłacalności przedsiębiorstwa na podstawie bilansu
o metoda Wilcoxa
o salda strukturalne bilansu
o ogólna analiza rachunku zysków i strat
o prognozowanie kryzysów w ocenianym przedsiębiorstwie i ocena ich istotności o sygnały ostrzegawcze
o analiza rachunku przepływów pieniężnych {cash flow} – metoda pośrednia 5. Ocena wiarygodności na podstawie analizy wskaźnikowej
o zasady interpretacji wskaźników
o analiza struktury bilansu
o analiza rentowności
o analiza płynności
o cykl konwersji gotówki
o strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto
o analiza efektywności
o analiza poziomu zadłużenia
o 5c klienta
o metody punktowe
o analiza dyskryminacyjna
Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom fundamentalnych zasad, którymi powinny kierować się osoby oceniające finansową kondycję przedsiębiorstwa oraz wskazanie jak decyzje podejmowane w przedsiębiorstwie, wpływają na jego zewnętrzny obraz. Głównym celem trenera realizowanym w czasie szkolenia jest przekazanie wiadomości w sposób, który zaowocuje zrozumieniem przez uczestników podstawowych zagadnień z zakresu oceny finansowej kondycji przedsiębiorstwa. W trakcie zajęć w bardzo przystępny sposób zostaną wyjaśnione i uporządkowane kategorie z zakresu analizy finansowej.

Szkolenia otwarte – Grzegorz Michalski tel. 503452860

Analiza opłacalności finansowej inwestycji rzeczowych

Szkolenie 2 dniowe – około 12 godzin (w pierwszy dzień od 10:00 do 16:30 a w drugi od 9:00 do 14:30)

Szkolenie przygotowane jest z myślą o osobach podejmujących decyzje w zakresie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, niezależnie od ich wcześniejszego przygotowania w zakresie finansów przedsiębiorstw. Treść szkolenia powinna zainteresować zwłaszcza kadrę zarządzającą przedsiębiorstwa (zarówno pionów finansowych jak i niefinansowych), właścicieli przedsiębiorstw, pracowników JST i wszystkich, którzy mogą potrzebować wiadomości z zakresu finansowej oceny projektów inwestycyjnych.

TRENER:

dr Grzegorz Michalski

PROGRAM:

1. Finansowy cel zarządzania przedsiębiorstwem: maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa
2. Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez projekt inwestycyjny 3. Metody oceny projektów inwestycyjnych (NPV, IRR)
4. Szacowanie kosztu kapitału finansującego inwestycję
5. Analiza ryzyka projektu inwestycyjnego (metody pośrednie i metody bezpośrednie)

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY:

1. Finansowy cel zarządzania przedsiębiorstwem
o cel podejmowania inwestycji rzeczowych
2. Rodzaje rzeczowych projektów inwestycyjnych: rozwojowe, modernizacyjne, dywestycyjne i odtworzeniowe 3. Ocena inwestycji rzeczowych na podstawie okresu zwrotu
4. Elementy matematyki finansowej – zmiana wartości pieniądza w czasie o wartość przyszła
o kapitalizacja przepływów pieniężnych
o wartość obecna
o dyskontowanie przepływów pieniężnych
o wartość obecna renty
5. Ocena inwestycji rzeczowych na podstawie:
o zdyskontowanego okresu zwrotu
o zaktualizowanej wartości netto projektu – NPV
o wewnętrznej stopy zwrotu projektu – IRR
o zmodyfikowanej wewnętrznej stopy zwrotu projektu – MIRR
o indeksu zyskowności projektu – PI
6. Szacowanie przepływów pieniężnych generowanych przez projekty inwestycje o różnice w szacowaniu:
 NCF – przepływów pieniężnych netto
 szacowanie OCF – operacyjnych przepływów pieniężnych netto  szacowanie FCF – wolnych przepływów pieniężnych netto
o zasady szacowania przepływów generowanych przez inwestycje rzeczowe  zasada dotycząca zysku w sensie księgowym
 zasada dotycząca separowalności konsekwencji decyzji operacyjnych od finansowych  zasada dotycząca kosztów utopionych i korzyści utopionych
 zasada dotycząca kosztów alternatywnych i korzyści alternatywnych  zasada dotycząca efektów zewnętrznymi
 zasada dotycząca traktowania zmian w poziomie kapitału operacyjnego 7. Stopa kosztu kapitału
o koszt kapitału własnego
o koszt kapitału obcego
o zasady szacowania
o średni wazony koszt kapitału – WACC
o ryzyko projektu a koszt kapitału
o marginalny koszt kapitału – MCC
o relacja struktury kapitału i kosztu kapitału
o teorie struktury kapitału i praktyczne wnioski z nich płynące w warunkach polskich 8. Optymalny budżet inwestycyjny przedsiębiorstwa
o krzywa możliwości inwestycyjnych – IOS
o krzywa marginalnego kosztu kapitału – MCC
9. Uwzględnianie ryzyka przy ocenie projektów inwestycyjnych o metody pośrednie uwzględniania ryzyka
 analiza wrażliwości inwestycji rzeczowej
 analiza scenariuszy
 analiza drzew decyzyjnych
 analiza symulacyjna
o metody bezpośrednie uwzględniania ryzyka
 równoważnik pewności
 stopa dyskontowa uwzględniająca ryzyko – RADR
10. Ocena rzeczowych projektów inwestycyjnych o różnym czasie trwania 11. Optymalny czas trwania projektu
Metoda tradycyjna i metoda oparta na cyklu życia przedsiębiorstwa 12. Elementy teorii portfela
Rzeczowe projekty inwestycyjne firmy jako portfel projektów
13. Wartość opcji rzeczowych
Rzeczowy projekt inwestycyjny jako opcja

Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom fundamentalnych zasad, których należy przestrzegać przy finansowej ocenie skutków planowanych lub już realizowanych inwestycji. Głównym celem trenera realizowanym w czasie szkolenia jest przekazanie wiadomości w sposób, który zaowocuje zrozumieniem przez uczestników podstawowych zagadnień z zakresu oceny przedsięwzięć realizowanych przez przedsiębiorstwa. W trakcie zajęć w bardzo przystępny sposób zostaną wyjaśnione i uporządkowane kategorie finansowe dotyczące zarządzania projektami inwestycyjnymi.

Szkolenia otwarte – Grzegorz Michalski tel. 503452860

CONTROLLING I PLANOWANIE FINANSOWE W FIRMIE

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom podstawowych pojęć i zasad związanych z controllingiem finansowym, zarządzaniem finansami oraz planowaniem finansowym w firmie. Ma to na celu ułatwienie interpretacji obecnych oraz prognozowanie przyszłych wyników finansowych.

PROGRAM szkolenia dwudniowego, 12h [pierwszy dzień od godz. 10.00 do 16.00, drugi od 9.00 do 15.00]

1. ROLA CONTROLLINGU FINANSOWEGO W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM

• Strategiczny finansowy cel zarządzania firmą (maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa, maksymalizacja bogactwa właścicieli)
• Cele krótko i długoterminowe (jak cele bieżące mają współgrać z celami strategicznymi, różnice między decyzjami krótkoterminowymi i długoterminowymi)
• Podstawy controllingu finansowego, zarządzania finansami i planowania finansowego (planowanie, realizacja, kontrola)

2. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

• Bilans, rachunek zysków i strat, analiza kosztów i przychodów • Elementy analizy wskaźnikowej

3. BUDŻETOWANIE KAPITAŁOWE

• Szacowanie przepływów pieniężnych generowanych przez projekty inwestycyjne (FCF, NCF, OCF) • Koszt kapitału finansującego projekty inwestycyjne (WACC)
• Analiza projektów inwestycyjnych (IRR, NPV)
• Optymalny budżet inwestycyjny (IOS, MCC)

4. BUDŻETOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH – ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI, ZOBOWIĄZANIAMI, ZAPASAMI • Cykl konwersji gotówki
• Strategie zarządzania kapitałem pracującym netto (strategie finansowania aktywów bieżących, strategie inwestowania w aktywa bieżące, strategie zarządzania kapitałem pracującym netto) • Zarządzanie zapasami (metoda ABC, model POQ, VBPOQ, EOQ, VBPOQ)
• Zarządzanie należnościami (analiza przyrostowa zmian w polityce ściągania należności) • Zarządzanie zobowiązaniami bieżącymi
• Zarządzanie środkami pieniężnymi (model Beranka, Baumola, Millera-Orra, Stone’a) • Budżet gotówki (budżet środków pieniężnych)

Wszystkie elementy będą ilustrowane studiami przypadków [case studies].
Wskazane jest, aby uczestnicy szkolenia byli zaopatrzeni w kalkulatory z funkcjami matematycznymi.

Szkolenia otwarte – Grzegorz Michalski tel. 503452860

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
CEL SZKOLENIA:

Zapoznanie osób z problematyką i metodami wyceny przedsiębiorstw, ich zaletami, wadami i ograniczeniami oraz możliwościami praktycznego zastosowania.

UCZESTNICY:

Wszystkie osoby zainteresowane problematyką wyceny przedsiębiorstwa i zarządzania wartością przedsiębiorstwa.

NABYTA WIEDZA:

Poznanie narzędzi i technik stosowanych w procesie wyceny przedsiębiorstw, ich zalet i wad oraz możliwości ich praktycznego zastosowania. Prezentacja możliwych strategii przedsiębiorstwa przyczyniających się do kreacji wartości przedsiębiorstwa.

FORMA ZAJĘĆ:

Wykład, interaktywne ćwiczenia, rozwiązywanie praktycznych problemów, studium przypadku, dyskusja z uczestnikami.

PROGRAM SZKOLENIA

Lp. Temat Zakres prezentowanych zagadnień (treść zajęć)
1. Cel funkcjonowania przedsiębiorstwa Maksymalizacja bogactwa właścicieli jako podstawowy cel działalności gospodarczej. Czynniki wpływające na wartość przedsiębiorstwa. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa jako koncepcja w zarządzaniu.
2. Wartość przedsiębiorstwa Wartość księgowa. Wartość aktywów netto. Wartość likwidacyjna. Wartość odtworzeniowa. Wartość giełdowa. Wartość bieżąca przyszłych przepływów pieniężnych.
3. Przepływy pieniężne Wartość końcowa przedsiębiorstwa. Modele wyceny przedsiębiorstwa oparte na przepływach pieniężnych. Przepływy pieniężne dla przedsiębiorstwa. Przepływy pieniężne dla akcjonariuszy. Przepływy pieniężne dla podmiotów udostępniających kapitał. Skorygowana wartość obecna – APV.
4. Wolne przepływy pieniężne Składniki wolnych przepływów pieniężnych. Budżet kapitałowy. Wolne przepływy gotówkowe dla przedsiębiorstwa – FCF. Wolne przepływy pieniężne dla akcjonariuszy – FCE. Wolne przepływy pieniężne dla podmiotów udostępniających kapitał – FCC. Skorygowane przepływy pieniężne – AFCF. Pomiar składników wolnych przepływów pieniężnych.
5. Koszt kapitału Koszt kapitału a wartość przedsiębiorstwa. Kapitał własny. Dźwignia finansowa, operacyjna i całkowita – ujęcia statyczne i dynamiczne. Wpływ ryzyka na koszt kapitału. WACC. Struktura kapitałowa a WACC.
6. Mierniki efektywności Mierniki księgowe. Mierniki oparte na wartości. EVA. EVA a NPV. EVA a DCF. CFROI. Cykl życia przedsiębiorstwa.
7. Kapitał intelektualny w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa Definicje kapitału intelektualnego. Pomiar kapitału intelektualnego. Wpływ tego kapitału na wzrost bogactwa właścicieli.
8. Podsumowanie Całościowy praktyczny przykład podsumowujące poznane zagadnienia

Szkolenia otwarte – Grzegorz Michalski tel. 503452860

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

Szkolenie 2 dniowe – 12 godzin (w pierwszy dzień od 10:00 do 16:30 a w drugi od 9:00 do 14:30)

Szkolenie przygotowane jest z myślą o kadrze kierowniczej niefinansowych pionów przedsiębiorstwa, włascicielach przedsiębiorstw, pracownikach JST oraz wszystkich, którzy pragną uzupełnić swoją wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw i mogą potrzebować fundamentalnych wiadomości z zakresu zarządzania finansami firmy.

TRENER:

dr Grzegorz Michalski

PROGRAM:

1. Finansowy cel zarządzania przedsiębiorstwem: maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa 2. Analizy finansowa przedsiębiorstwa
3. Zmiana wartości pieniądza w czasie – elementy matematyki finansowej
4. Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez projekt inwestycyjny 3. Metody oceny projektów inwestycyjnych (NPV, IRR)
4. Szacowanie kosztu kapitału finansującego inwestycje
5. Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (przegląd elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami). 6. Ocena przedsiębiorstwa przez kontrahentów i kapitałodawców. 7. Planowanie finansowe.

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY:

1. Finansowy cel zarządzania przedsiębiorstwem: maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa o jakie cele może mieć firma, które z nich są niepełne a które właściwe o jak mierzyć realizację tych celów
o jakie elementy kształtują wartość firmy
2. Analiza finansowa przedsiębiorstwa
o podstawowe informacje o sprawozdaniach finansowych
o elementy wnioskowania na podstawie wskaźników finansowych
o jakich błędów i uproszczeń unikać
3. Zmiana wartości pieniądza w czasie – elementy matematyki finansowej o prosta prezentacja fundamentów matematyki finansowej
o dlaczego wartość pieniądza w czasie zmienia się niezależnie od tego czy jest inflacja o jak porównywać kwoty z różnych momentów czasowych
4. Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez firmę o siedem zasad dobrego szacowania wolnych przepływów pieniężnych o czego nie wolno brać pod uwagę przy szacowaniu przepływów pieniężnych
o różnica między NCF (przepływy pieniężne netto), OCF (operacyjne przepływy pieniężne) i FCF (wolne przepływy pieniężne), jak je rozróżnić i jak właściwie wybrać 5. Metody oceny projektów inwestycyjnych (NPV, IRR)
o jak interpretować kryteria decyzyjne
o kiedy nie stosować IRR
o jak z dwóch identycznie rentownych wzajemnie wykluczających się projektów wybrać lepszy 6. Szacowanie stóp kosztu kapitału finansującego inwestycje
o jak kształtuje się koszt kapitału obcego
o co wpływa na poziom stopy kosztu kapitału własnego
o dlaczego koszt kapitału własnego jest wyższy od kosztu kapitału obcego
7. Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (przegląd elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami) o jak zarządzać zapasami
o jakie poziomy należności utrzymywać
o ile gotówki powinna mieć firma
o strategie zarządzania kapitałem pracującym netto
8. Ocena przedsiębiorstwa przez kontrahentów i kapitałodawców o jak inni na nas patrzą
9. Planowanie finansowe
o zarys metody procentu od sprzedaży
Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom fundamentalnych koncepcji umożliwiających zrozumienie finansów przedsiębiorstwa. Głównym celem trenera realizowanym w czasie szkolenia jest przekazanie wiadomości w sposób, który zaowocuje zrozumieniem przez uczestników podstawowych zagadnień z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa i mechanizmów ich funkcjonowania. W trakcie zajęć w bardzo przystępny sposób zostaną wyjaśnione i uporządkowane kategorie i narzędzia zarządzania finansami, a także możliwości i ograniczenia w ich stosowaniu. Uwypuklony zostanie wpływ decyzji podejmowanych przez pracowników pionów niefinansowych na wyniki uzyskiwane przez przedsiębiorstwo.

Szkolenia otwarte – Grzegorz Michalski tel. 503452860

ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Zakres prezentowanych zagadnień:
Cel zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Relacje między finansowymi celami zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania płynnością finansową. Relacje między rentownością a poziomem płynności finansowej. Wpływ zarządzania płynnością finansową na wzrost wartości przedsiębiorstwa.
Definicje płynności finansowej. Relacje między nimi. Definicja poziomu płynności finansowej.
Cechy doskonałego miernika poziomu płynności. Statyczne miary płynności. Korekty miar płynności. Dynamiczne miary poziomu płynności finansowej. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i wykorzystanie informacji o przepływach środków pieniężnych do oceny poziomu płynności finansowej.
Zapotrzebowanie na Kapitał Obrotowy Netto w przedsiębiorstwie. Poziom KON. Zarządzanie sprzecznymi rodzajami zapotrzebowania na KON. Cykl konwersji gotówki. Określanie strategii zarządzania KON. Potrzeba utrzymywania zapasów. Koszty utrzymywania i zamawiania zapasów.
Ocena należności przedsiębiorstw. Metody ustalania okresu spływu należności. Prognozowanie należności. Polityka opustów cenowych w przedsiębiorstwie. Faktoring należności. Sposoby zabezpieczenia należności i ich windykacja.
Metody analizy ryzyka kredytowego. Metoda punktowa. Metoda standardu kredytowego. Instrumenty polityki kredytowej i ich optymalizacja.
Motywy utrzymywania środków pieniężnych w przedsiębiorstwie. Modele zarządzania środkami pieniężnymi. Zagospodarowanie wolnej gotówki. Analiza punktu krytycznego gotówki.
Poziom i struktura zobowiązań krótkoterminowych. Kredyt kupiecki. Krótkoterminowe papiery dłużne.
Wartość płynności finansowej. Definicja i znaczenie. Relacja wartości płynności do jej poziomu. Jakie czynniki wpływają na wartość płynności. Warunek optymalizacyjny wynikający z zastosowania koncepcji wartości płynności w bieżącym zarządzaniu finansami.

Program szkolenia:
Cel i potrzeba zarządzania płynnością finansową
Cel zarządzania finansami przedsiębiorstwa.
Relacje między finansowymi celami zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania płynnością finansową. Relacje między rentownością a poziomem płynności finansowej. Wpływ zarządzania płynnością finansową na wzrost wartości przedsiębiorstwa. Podstawowe definicje i pojęcia odnoszące się do zarządzania płynnością finansową Definicje płynności finansowej. Relacje między nimi.
Definicja poziomu płynności finansowej.
Pomiar poziomu płynności finansowej
Statyczne miary płynności.
Korekty miar płynności.
Dynamiczne miary poziomu płynności finansowej.
Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i wykorzystanie informacji o przepływach środków pieniężnych do oceny poziomu płynności finansowej. Kapitał obrotowy netto (KON)
Zapotrzebowanie na KON w przedsiębiorstwie.
Poziom KON.
Cykl konwersji gotówki.
Określanie strategii zarządzania KON.
Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie
Potrzeba utrzymywania zapasów.
Koszty utrzymywania i zamawiania zapasów.
Zarządzanie należnościami
Ocena należności przedsiębiorstw.
Metody ustalania okresu spływu należności.
Prognozowanie należności.
Polityka opustów cenowych w przedsiębiorstwie.
Faktoring należności.
Sposoby zabezpieczenia należności i ich windykacja.
Strategie przedsiębiorstwa wobec odbiorców w zakresie udzielania kredytu kupieckiego Metody analizy ryzyka kredytowego.
Metoda punktowa.
Metoda standardu kredytowego.
Instrumenty polityki kredytowej i ich optymalizacja.
Zarządzanie środkami pieniężnymi
Motywy utrzymywania środków pieniężnych w przedsiębiorstwie.
Modele zarządzania środkami pieniężnymi (model Baumola, model Beranka, model Millera-Orra, model Stone’a). Budżet (preliminarz) środków pieniężnych.
Krótkoterminowe źródła finansowania przedsiębiorstwa
Poziom i struktura zobowiązań krótkoterminowych.
Kredyt kupiecki.
Krótkoterminowe papiery dłużne.
Wartość płynności finansowej
Wartość płynności finansowej.
Definicja i znaczenie.
Relacja wartości płynności do jej poziomu.
Jakie czynniki wpływają na wartość płynności.
Warunek optymalizacyjny wynikający z zastosowania koncepcji wartości płynności w bieżącym zarządzaniu finansami. Konsekwencje dla realizacji głównego celu zarządzania przedsiębiorstwem.

Szkolenia otwarte – Grzegorz Michalski tel. 503452860
AnalizaFinansowaFirmy[programszkoleniaSELECTONE].doc
AnalizaOplacalnosciFinansowejInwestycjiRzeczowych[programszkoleniaSELECTONE].doc
FinansowyControlling&PlanowanieFinansowe-[programszkoleniaSELECTONE].doc
Program-ZarzadzanieWartosciaPrzedsiebiorstwa-[programszkoleniaSELECTONE]michalskig.doc
ZarzadzanieFinansamiPrzedsiebiorstwa[programszkoleniaSELECTONE].doc
ZarzadzaniePlynnosciaFinansPrzedsiebiorstwa[programszkoleniaSELECTONE].doc

michalskig_publikacje11gru2010

michalskig_publikacje11gru2010.doc

Grzegorz Michalski (tel. 503452860) email: michalskig@ue.wroc.pl szkolenia finanse dla niefinansis tów

Subject: szkolenia finanse dla niefinansistów

a) Tytuł szkolenia
Finanse dla niefinansistów. (Finanse dla przedsiębiorców I)
b) Podtytuł
podstawy podejmowania decyzji rodzących skutki finansowe podejmowanych w warunkach ryzyka i niepewności
c) Opis szkolenia

Finanse dla przedsiębiorców zawierają w sobie zbiór kilku kluczowych narzędzi dzięki którym możliwe staje się przeliczenie naszych wyobrażeń dotyczących przyszłych działań biznesowych na pieniądze. Pieniądze, których nie można dotknąć dzisiaj ale które są wyrażone w pieniądzu z dzisiaj i dlatego dzisiaj można przyszłe dokonania biznesowe porównać między sobą i dzisiaj podjąć decyzję o przyszłych krokach w biznesie.

Proponujemy Ci szkolenie, dzięki któremu będziesz potrafił zidentyfikować główne elementy wpływające na pieniężną wartość twoich działań i planów.

d) Korzyści dla Uczestnika szkolenia

W trakcie tego bardzo łatwego szkolenia wszystkie przykłady i analizowane przypadki opierają się na danych bliskich rzeczywistości. Uczestnicy będą nabierać umiejętności:

· analizowania zdarzeń pod kątem ich opłacalności,

· podstawowego szacowania przepływów pieniężnych,

· elementarnego uwzględniania w decyzjach ryzyka i niepewności.

Nasze szkolenie w praktyczny i skuteczny sposób rozwija umiejętności analitycznego myślenia, łącząc je z holistycznym spojrzeniem na przedsiębiorstwo z perspektywy jej strategii oraz z uwzględnieniem etapu rozwoju branży i wpływu czynników spoza przedsiębiorstwa.

Proponujemy 12 godzin intensywnych, osadzonych w praktyce i mocno warsztatowych zajęć pod okiem naszego Eksperta.

e) Metody pracy stosowane podczas szkolenia

– studium przypadku (case study),

– praca w grupach,

– dyskusje,

– wykład

– gra,

f) Grupa docelowa

Szkolenie zalecamy przede wszystkim osobom, które są zainteresowane zrozumieniem podstawowych mechanizmów finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie. Zapraszamy pracowników z wszystkich działów przedsiębiorstw, nie tylko działów bezpośrednio zarządzających finansami. Szczególne zaproszenie kierujemy również do właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, którzy zainteresowani są poznaniem podstaw wpływu decyzji biznesowych na rezultaty finansowe firmy.

g) WUP

Wiedza – 40%
Umiejętności – 50%
Postawa – 10%

h) Program szkolenia

1. Różnica między rachunkowością a finansami

jakie finansowe cele może mieć przedsiębiorstwo

jak mierzyć realizację tych celów

jak powstaje bilans, rachunek wyników, sprawozdanie z przepływów

jakie elementy kształtują finansową wartość przedsiębiorstwa

Ćwiczenia

Rozpoznawanie finansowej natury decyzji biznesowych. Czynniki wpływające na finansowe rezultaty przedsiębiorstwa.

2. Wpływ zmiany wartości pieniądza w czasie na postrzeganie i ocenę przyszłości

elementy matematyki finansowej (prosta prezentacja fundamentów matematyki finansowej)

dlaczego wartość pieniądza w czasie zmienia się niezależnie od tego czy jest deflacja czy inflacja

jak porównywać kwoty z różnych momentów czasowych

Ćwiczenia

Przeliczanie kwot z przyszłości na mierzalne w pieniądzu na dzień dzisiejszy.

3. Ocena przyszłych działań przedsiębiorstwa oparta o kryteria decyzyjne

jak stosować okres zwrotu, poprawiony (zdyskontowany) okres zwrotu, NPV, IRR

jak interpretować kryteria decyzyjne

kiedy nie stosować IRR

Ćwiczenia

Na podstawie danych liczbowych wyznaczanie i interpretacja kryteriów decyzyjnych

4. Podstawowe informacje o wolnych przepływach pieniężnych wypracowywanych przez przedsiębiorstwo

zasady prawidłowego szacowania wolnych przepływów pieniężnych

jakich parametrów nie bierzemy pod uwagę przy szacowaniu przepływów pieniężnych

różnica między NCF (przepływy pieniężne netto), OCF (operacyjne przepływy pieniężne) i FCF (wolne przepływy pieniężne), jak je rozróżnić i do jakich celów właściwe wybrać

Ćwiczenia

Podstawowe przykłady pokazujące sposób szacowania przepływów pieniężnych.

5. Aktywa bieżące (aktywa płynne)

przegląd podstawowych elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami

jak zarządzać zapasami

jakie poziomy należności utrzymywać

ile gotówki powinna mieć firma

Wykład

Dyskusja nad elementami wchodzącymi w skład aktywów bieżących.

6. Zakończenie szkolenia

4. Życiorys / nota trenerska

Od kilkunastu lat związany z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu. Grzegorz Michalski jest specjalistą z zakresu Finansów Przedsiębiorstw pracującym w Instytucie Zarządzania Finansami, gdzie wykłada finanse przedsiębiorstw oraz zarządzanie płynnością finansową. Jest rozpoznawalnym autorem wielu naukowych i praktycznych publikacji. W realizowaniu swojej pasji życiowej koncentruje się wokół finansów przedsiębiorstw oraz zarządzania płynnością finansową. Z zaangażowaniem realizuje różne projekty w obszarze finansów przedsiębiorstw i płynności finansowej. Jest współredaktorem i członkiem rad naukowych specjalistycznych branżowych czasopism z zakresu płynności finansowej i zarządzania finansami nadających ton przyszłemu kierunkowi rozwoju praktyki zarządzania płynnością finansową i finansami takich jak: Journal of Corporate Treasury Management (JCTM), Australasian Accounting Business & Finance Journal (AABFJ), i kilku innych. Praca z pionierskimi ideami w obszarze finansów ułatwia mu prowadzenie działalności eksperckiej i doradczej w obszarze zarządzania płynnością finansową i finansami przedsiębiorstw. Jako trener przede wszystkim ukierunkowuje uczestników na sposób rozumienia głównych idei związanych z tematem szkolenia łącząc je z prostotą i jasnością wykładu i jak najwyższy poziom merytoryczny.

Specjalizacje trenerskie:

  • Finanse przedsiębiorstw
  • Analiza finansowa
  • Płynność finansowa
  • Ocena opłacalności projektów inwestycyjnych

Wykształcenie:

  • doktor nauk ekonomicznych (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
  • magister, kierunek: Finanse i Bankowość Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

Doświadczenie zawodowe:

Wieloletni trener z obszaru finansów przedsiębiorstw, zarówno na poziomie początkującym jak i specjalistycznym. Autor ukierunkowanych na praktyczną użyteczność książek z zakresu finansów firm, zarządzania płynnością i analizy finansowej:

Zarządzanie płynnością finansową

Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, WN PWN, Warszawa 2005, ISBN 83-01-14346-0,

Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami, CeDeWu, Warszawa 2004, ISBN 83-87885-53-3

Strategiczne zarządzanie płynnością finansową, CeDeWu, Warszawa 2010, ISBN 978-83-7556-167-8

Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (wraz z W. Plutą), CHBeck, Warszawa 2004, ISBN 83-7387-406-2,

Finanse przedsiębiorstw

Leksykon zarządzania finansami, CHBeck, Warszawa 2004, ISBN 83-7387-276-0

Strategie finansowe przedsiębiorstw, oddk, Gdańsk 2009, ISBN 978-83-7426-567-6

Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstwa, CHBeck, Warszawa 2010, ISBN 978-83-255-1509-6

Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm (wraz z K. Prędkiewicz), CHBeck, Warszawa 2007, ISBN 978-83-7483-885-6, pozycja nominowana do nagrody Złote Skrzydła Gazety Prawnej

Analiza sprawozdań finansowych

Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych, oddk, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7426-509-6.

Grzegorz Michalski (tel. 503452860) [ email: michalskig@ue.wroc.pl ] szkolenia finanse dla niefinansistów

info-B-programy2011GrzegorzMichalski_2Finanse_dla_Przedsiebiorcw.doc

info-B-programy2011GrzegorzMichalski_Finanse_dla_Przedsiebiorcw.doc

info-B-programy2011GrzegorzMichalski_OcenaProjektowInwestycyjnych.doc

info-B-programy2011GrzegorzMichalski_Wycena_Przedsiebiorstw.doc

info-B-programy2011GrzegorzMichalski_ZarzadzaniePlynnoscia.doc

michalskig-pl-wroclaw-courses-offer-2011-2012

No

Code

Title Person

ECTS

Hours

Term

Kopia

AUFSF 11/12

Analysis, Using and Understanding Financial Statements of the Firm

Grzegorz Michalski 3

20

Fall and Spring

nie

CFLM 11/12

CASH AND FINANCIAL LIQUIDITY MANAGEMENT

Grzegorz Michalski 4

20

Spring

nie

CAM 11/12

CURRENT ASSETS MANAGEMENT: VALUE BASED WORKING CAPITAL DECISIONS

Grzegorz Michalski 4

20

Fall

nie

FAFI 11/12

Family finance management

Grzegorz Michalski 3

20

Fall

nie

FMNO 11/12

Financial Management for Nonprofit Organizations

Grzegorz Michalski 3

20

Spring

nie

COURSES OFFERED ERASMUS STUDENTS IN ACADEMIC YEAR 2011/12 prepared by Grzegorz Michalski

Introduction

Courses can be planned in Fall (Autumn) semester (October-January) or in Spring semester (February-June) or in Full year (one course continued in both semesters). Notice: usually in Polish universities semesters are called in another way: Fall=Winter and Spring=Summer.

Finance, Accounting and Banking

No

Code

Title Person

ECTS

Hours

Term

Kopia

AUFSF 11/12

Analysis, Using and Understanding Financial Statements of the Firm

Grzegorz Michalski 3

20

Fall and Spring

nie

CFLM 11/12

CASH AND FINANCIAL LIQUIDITY MANAGEMENT

Grzegorz Michalski 4

20

Spring

nie

CAM 11/12

CURRENT ASSETS MANAGEMENT: VALUE BASED WORKING CAPITAL DECISIONS

Grzegorz Michalski 4

20

Fall

nie

FAFI 11/12

Family finance management

Grzegorz Michalski 3

20

Fall

nie

FMNO 11/12

Financial Management for Nonprofit Organizations

Grzegorz Michalski 3

20

Spring

nie

Title:

Analysis, Using and Understanding Financial Statements of the Firm

Lecture hours:

20
Study period:

Fall & Spring
Level:

Basic
Location:

Wrocław
Examination:

Written test
Language:

English
Prerequisites:

None
Course content:

In the lecture will be shown and explained the role of true understanding and profitable use of financial statements. Will be discussed their role in the prediction close and far future health of the firm.
Learning outcomes:

The ability to read and understand the most important information from financial data of the firm
Contact person:

Grzegorz Michalski, Erasmus.Michalski@gmail.com; tel.48.503.452.860
Literature:

Michalski G., Prediction cooperator future condition using financial statements (In Polish: Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych), ODDK, Gdańsk, 2008.

White G. I., A. C. Sondhi, D. Fried, The Analysis and Use of Financial Statements, Wiley, New York 2003.

Michalski G., Liquidity management in small enterprises (in Polish: Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach), WN PWN, Warszawa, 2005.

Peterson P. P., F. J. Fabozzi, Analysis of Financial Statements, Wiley, New York 2006.

Michalski G., Financial strategies of the firm (In Polish: Strategie finansowe przedsiębiorstw), ODDK, Gdańsk, 2009.

Wilson M., Reading the Financial Pages For Dummies, Wiley, New York 2009.

Faculty:

All
czy przedmiot jest kopią przedmiotu prowadzonego na UE?

nie

Title:

CASH AND FINANCIAL LIQUIDITY MANAGEMENT

Lecture hours:

20
Study period:

Spring
Level:

Basic
Location:

Wrocław
Examination:

Written test
Language:

English
Prerequisites:

None
Course content:

The aim of the course will be the best cash and financial liquidity mix. Cash management identify the cash balances (transaction, precautionary and speculative) which allows for the business to meet day to day expenses, but reduces cash holding and managing costs. Part of the financial liquidity management are also components such as inventories, accounts receivables and accounts payables. Inventory management identify the level of inventories and allow uninterrupted production but optimize the investment in materials and optimizes reordering costs. Accounts receivable management identify the best trade credit policy, i.e. credit terms which will be offered to customers. Financial liquidity and its measurement Corporate Net Working Capital management strategies Cash conversion cycle and operating cycle Inventory management (ABC, EOQ, POQ, VBEOQ, VBPOQ) Accounts receivable management Cash budget & cash management models.
Learning outcomes:

The ability to choose best cash and financial liquidity mix for the firm. Student should know how to identify the best source of financing and analyzes the best net working capital policy firm should chose to maximize its value.
Contact person:

Grzegorz Michalski, Erasmus.Michalski@gmail.com; tel.48.503.452.860
Literature:

Michalski G., Operational risk in current assets investment decisions: Portfolio management approach in accounts receivable, AGRICULTURAL ECONOMICS, Vol: 54, Iss: 1, p: 12-19, 2008.

Michalski G., Strategic Financial Liquidity Management (in Polish: Strategiczne zarządzanie płynnością finansową), CeDeWu 2010.

Michalski G., Effectiveness of investments in operating Cash, Journal of Corporate Treasury Management, ISSN 1753-2574, vol. 3, iss. 1, Dec. 2009.

Inventory Management Optimization as Part of Operational Risk Management, Journal Of Economic Computation And Economic Cybernetics Studies And Research, ISSN 0424-267X, vol.43 nr4/2009, s. 213-223.

Sartoris W.L., N.C.Hill, The McGraw-Hill 36-Hour Cash Management Course, 1993.

Maness T. S., J. T. Zietlow, Short-Term Financial Management, The Dryden Press, 1998. Michalski G., Liquidity management in small enterprises (in Polish: Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach), WN PWN, Warszawa, 2005.

Pluta W., G. Michalski, Short-run financial management. (in Polish: Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem), CH Beck, Warszawa 2005.

Faculty:

All
czy przedmiot jest kopią przedmiotu prowadzonego na UE?

nie

Title:

CURRENT ASSETS MANAGEMENT: VALUE BASED WORKING CAPITAL DECISIONS

Lecture hours:

20
Study period:

Fall
Level:

Basic
Location:

Wrocław
Examination:

Written test
Language:

English
Prerequisites:

None
Course content:

Current assets management should use a combination of policies and techniques leading to firm value creation. Cash management identify the cash balances (transaction, precautionary and speculative) which allows for the business to meet day to day expenses, but reduces cash holding and managing costs. Inventory management identifies the level of inventories and allows uninterrupted production but optimize the investment in materials and optimizes reordering costs. Accounts receivable management identify the best trade credit policy, i.e. credit terms which will be offered to customers. Corporate Net Working Capital management strategies Cash conversion cycle and operating cycle Inventory management (ABC, EOQ, POQ, VBEOQ, VBPOQ) Accounts receivable management Cash budget & cash management models.
Learning outcomes:

The ability to decide which current assets management strategy is the best in the context of firm value creation.
Contact person:

Grzegorz Michalski, Erasmus.Michalski@gmail.com; tel.48.503.452.860
Literature:

Maness T. S., J. T. Zietlow, Short-Term Financial Management, The Dryden Press, 1998. Michalski G., Liquidity management in small enterprises (in Polish: Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach), WN PWN, Warszawa, 2005.

Pluta W., G. Michalski, Short-run financial management. (in Polish: Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem), CH Beck, Warszawa 2005.

Michalski G., Strategic financial liquidity management (in Polish: Strategiczne zarządzanie płynnością finansową), CeDeWu, Warszawa 2010.

Michalski G., Effectiveness of investments in operating Cash, Journal of Corporate Treasury Management, ISSN 1753-2574, vol. 3, iss. 1, Dec. 2009.

Michalski G., Inventory Management Optimization as Part of Operational Risk Management, Journal Of Economic Computation And Economic Cybernetics Studies And Research, ISSN 0424-267X, Volume 43 Number 4/2009, s. 213-223.

Faculty:

All
czy przedmiot jest kopią przedmiotu prowadzonego na UE?

Nie

Title:

Family finance management

Lecture hours:

20
Study period:

Fall
Level:

Basic
Location:

Wrocław
Examination:

Written test
Language:

English
Prerequisites:

None
Course content:

During this lectures we will learn how to identify family best values and how to choose family financial goals. We will use long-run and short-run financial decision approach knowing that our decisions are fixed in conditions of risk and uncertainty.
Learning outcomes:

Student should know how to identify family best values and how to choose family financial goals with use long-run and short-run financial decision approach.
Contact person:

Grzegorz Michalski, Erasmus.Michalski@gmail.com; tel.48.503.452.860
Literature:

Michalski G., Lexicon of financial management (In Polish: Leksykon zarządzania finansami), CH Beck, Warszawa 2004.

Michalski G., Financial strategies of the firm (In Polish: Strategie finansowe przedsiębiorstw), ODDK, Gdańsk, 2009.

Michalski G., K. Prędkiewicz, Succesfull entrepreneurial financial management in microfirms (in Polish: Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm), CHBeck 2007.

Bajtelsmit V. L., Personal Finance: Planning and Implementing Your Financial Goals, Wiley 2005.

Douglas A., E. Lewin, Family Finance, Dearborn Trade 2001.

Woerheide W., Core Concepts of Personal Finance, Wiley 2004.

Fletcher D. E., Understanding the Small Family Business, Routledge 2002.

Millar R., A Complete Guide to Family Finance, Kogan Page Publishers 2004.

Israelsen C. L. , R. O. Weagley, Personal & Family Finance Workbook, Kendall Hunt Pub 2006.

Callaghan G., I. Fribbance, M. Higginson, Personal Finance, Wiley 2006.

Michalski G., Fundamentals of financial management (in Polish: Wprowadzenie do zarządzania finansami), CHBeck, Warszawa 2010.

Faculty:

All
czy przedmiot jest kopią przedmiotu prowadzonego na UE?

Nie

Title:

Financial Management for Nonprofit Organizations

Lecture hours:

20
Study period:

Spring
Level:

Basic
Location:

Wrocław
Examination:

Written test
Language:

English
Prerequisites:

None
Course content:

This lecture will cover the theory and practice of nonprofit financial policies and strategies. Our purpose will be to show how to choose and use financial management strategies for nonprofit organization. We will present how nonprofit organizations should use cash flow sources, borrowing, risk management, short-run and long-run financial planning.
Learning outcomes:

The knowledge how to choose and use financial management strategies for nonprofit organization.
Contact person:

Grzegorz Michalski, Erasmus.Michalski@gmail.com; tel.48.503.452.860
Literature:

Michalski G., Intrinsic Liquidity Value for Non-Profit Organizations, Proceedings of the 2nd International Conference on Business and Economy – Constanza, vol. 2, H.Ridley, M.Farber, S.Hull (eds.) , Contemporary Science Association, Addleton Academic Publishers, New York 2010, ISBN: 978-1-935494-18-8, s. 235-242.

Zietlow J., J.A. Hankin, A.G. Seidner, Financial Management for Nonprofit Organizations: Policies and Practices, Wiley 2007.

Michalski G., Optimal Strategy of Liquidity Financing for Non-Profit Organizations, Proceedings of the 2nd International Conference on Business and Economy – Constanza, vol. 2, H.Ridley, M.Farber, S.Hull (eds.) , Contemporary Science Association, Addleton Academic Publishers, New York 2010, ISBN: 978-1-935494-18-8, s. 225-234.

Herman M.L., G.L. Head, P.M. Jackson, T.E. Fogarty, Managing Risk in Nonprofit Organizations: A Comprehensive Guide, Wiley 2003.

Bryce H.J., Financial and Strategic Management for Nonprofit Organizations: A Comprehensive Reference to Legal, Financial, Management, and Operations Rules and Guidelines for Nonprofits, Wiley 2000.

Hankin J.A., A.G. Seidner, J. Zietlow, Financial Management for Nonprofit Organizations, Wiley 1998.

Maddox D.C., Budgeting for Not-for-Profit Organizations, Wiley 1999.

Zietlow J.T., A. Seidner, Cash and Investment Management for Nonprofit Organizations, John Wiley & Sons, New York 2007.

Michalski G., Efektywność inwestycji w zapasy w opodatkowanych I nieopodatkowanych organizacjach, ZN US nr 639, Szczecin 2011, s. 277-286

Faculty:

All
czy przedmiot jest kopią przedmiotu prowadzonego na UE?

nie

michalskig-pl-wroclaw-courses-offer-2011-2012.doc