Grzegorz Michalski (tel. 503452860) email: michalskig@ue.wroc.pl szkolenia finanse dla niefinansis tów

Subject: szkolenia finanse dla niefinansistów

a) Tytuł szkolenia
Finanse dla niefinansistów. (Finanse dla przedsiębiorców I)
b) Podtytuł
podstawy podejmowania decyzji rodzących skutki finansowe podejmowanych w warunkach ryzyka i niepewności
c) Opis szkolenia

Finanse dla przedsiębiorców zawierają w sobie zbiór kilku kluczowych narzędzi dzięki którym możliwe staje się przeliczenie naszych wyobrażeń dotyczących przyszłych działań biznesowych na pieniądze. Pieniądze, których nie można dotknąć dzisiaj ale które są wyrażone w pieniądzu z dzisiaj i dlatego dzisiaj można przyszłe dokonania biznesowe porównać między sobą i dzisiaj podjąć decyzję o przyszłych krokach w biznesie.

Proponujemy Ci szkolenie, dzięki któremu będziesz potrafił zidentyfikować główne elementy wpływające na pieniężną wartość twoich działań i planów.

d) Korzyści dla Uczestnika szkolenia

W trakcie tego bardzo łatwego szkolenia wszystkie przykłady i analizowane przypadki opierają się na danych bliskich rzeczywistości. Uczestnicy będą nabierać umiejętności:

· analizowania zdarzeń pod kątem ich opłacalności,

· podstawowego szacowania przepływów pieniężnych,

· elementarnego uwzględniania w decyzjach ryzyka i niepewności.

Nasze szkolenie w praktyczny i skuteczny sposób rozwija umiejętności analitycznego myślenia, łącząc je z holistycznym spojrzeniem na przedsiębiorstwo z perspektywy jej strategii oraz z uwzględnieniem etapu rozwoju branży i wpływu czynników spoza przedsiębiorstwa.

Proponujemy 12 godzin intensywnych, osadzonych w praktyce i mocno warsztatowych zajęć pod okiem naszego Eksperta.

e) Metody pracy stosowane podczas szkolenia

– studium przypadku (case study),

– praca w grupach,

– dyskusje,

– wykład

– gra,

f) Grupa docelowa

Szkolenie zalecamy przede wszystkim osobom, które są zainteresowane zrozumieniem podstawowych mechanizmów finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie. Zapraszamy pracowników z wszystkich działów przedsiębiorstw, nie tylko działów bezpośrednio zarządzających finansami. Szczególne zaproszenie kierujemy również do właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, którzy zainteresowani są poznaniem podstaw wpływu decyzji biznesowych na rezultaty finansowe firmy.

g) WUP

Wiedza – 40%
Umiejętności – 50%
Postawa – 10%

h) Program szkolenia

1. Różnica między rachunkowością a finansami

jakie finansowe cele może mieć przedsiębiorstwo

jak mierzyć realizację tych celów

jak powstaje bilans, rachunek wyników, sprawozdanie z przepływów

jakie elementy kształtują finansową wartość przedsiębiorstwa

Ćwiczenia

Rozpoznawanie finansowej natury decyzji biznesowych. Czynniki wpływające na finansowe rezultaty przedsiębiorstwa.

2. Wpływ zmiany wartości pieniądza w czasie na postrzeganie i ocenę przyszłości

elementy matematyki finansowej (prosta prezentacja fundamentów matematyki finansowej)

dlaczego wartość pieniądza w czasie zmienia się niezależnie od tego czy jest deflacja czy inflacja

jak porównywać kwoty z różnych momentów czasowych

Ćwiczenia

Przeliczanie kwot z przyszłości na mierzalne w pieniądzu na dzień dzisiejszy.

3. Ocena przyszłych działań przedsiębiorstwa oparta o kryteria decyzyjne

jak stosować okres zwrotu, poprawiony (zdyskontowany) okres zwrotu, NPV, IRR

jak interpretować kryteria decyzyjne

kiedy nie stosować IRR

Ćwiczenia

Na podstawie danych liczbowych wyznaczanie i interpretacja kryteriów decyzyjnych

4. Podstawowe informacje o wolnych przepływach pieniężnych wypracowywanych przez przedsiębiorstwo

zasady prawidłowego szacowania wolnych przepływów pieniężnych

jakich parametrów nie bierzemy pod uwagę przy szacowaniu przepływów pieniężnych

różnica między NCF (przepływy pieniężne netto), OCF (operacyjne przepływy pieniężne) i FCF (wolne przepływy pieniężne), jak je rozróżnić i do jakich celów właściwe wybrać

Ćwiczenia

Podstawowe przykłady pokazujące sposób szacowania przepływów pieniężnych.

5. Aktywa bieżące (aktywa płynne)

przegląd podstawowych elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami

jak zarządzać zapasami

jakie poziomy należności utrzymywać

ile gotówki powinna mieć firma

Wykład

Dyskusja nad elementami wchodzącymi w skład aktywów bieżących.

6. Zakończenie szkolenia

4. Życiorys / nota trenerska

Od kilkunastu lat związany z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu. Grzegorz Michalski jest specjalistą z zakresu Finansów Przedsiębiorstw pracującym w Instytucie Zarządzania Finansami, gdzie wykłada finanse przedsiębiorstw oraz zarządzanie płynnością finansową. Jest rozpoznawalnym autorem wielu naukowych i praktycznych publikacji. W realizowaniu swojej pasji życiowej koncentruje się wokół finansów przedsiębiorstw oraz zarządzania płynnością finansową. Z zaangażowaniem realizuje różne projekty w obszarze finansów przedsiębiorstw i płynności finansowej. Jest współredaktorem i członkiem rad naukowych specjalistycznych branżowych czasopism z zakresu płynności finansowej i zarządzania finansami nadających ton przyszłemu kierunkowi rozwoju praktyki zarządzania płynnością finansową i finansami takich jak: Journal of Corporate Treasury Management (JCTM), Australasian Accounting Business & Finance Journal (AABFJ), i kilku innych. Praca z pionierskimi ideami w obszarze finansów ułatwia mu prowadzenie działalności eksperckiej i doradczej w obszarze zarządzania płynnością finansową i finansami przedsiębiorstw. Jako trener przede wszystkim ukierunkowuje uczestników na sposób rozumienia głównych idei związanych z tematem szkolenia łącząc je z prostotą i jasnością wykładu i jak najwyższy poziom merytoryczny.

Specjalizacje trenerskie:

  • Finanse przedsiębiorstw
  • Analiza finansowa
  • Płynność finansowa
  • Ocena opłacalności projektów inwestycyjnych

Wykształcenie:

  • doktor nauk ekonomicznych (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
  • magister, kierunek: Finanse i Bankowość Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

Doświadczenie zawodowe:

Wieloletni trener z obszaru finansów przedsiębiorstw, zarówno na poziomie początkującym jak i specjalistycznym. Autor ukierunkowanych na praktyczną użyteczność książek z zakresu finansów firm, zarządzania płynnością i analizy finansowej:

Zarządzanie płynnością finansową

Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, WN PWN, Warszawa 2005, ISBN 83-01-14346-0,

Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami, CeDeWu, Warszawa 2004, ISBN 83-87885-53-3

Strategiczne zarządzanie płynnością finansową, CeDeWu, Warszawa 2010, ISBN 978-83-7556-167-8

Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (wraz z W. Plutą), CHBeck, Warszawa 2004, ISBN 83-7387-406-2,

Finanse przedsiębiorstw

Leksykon zarządzania finansami, CHBeck, Warszawa 2004, ISBN 83-7387-276-0

Strategie finansowe przedsiębiorstw, oddk, Gdańsk 2009, ISBN 978-83-7426-567-6

Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstwa, CHBeck, Warszawa 2010, ISBN 978-83-255-1509-6

Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm (wraz z K. Prędkiewicz), CHBeck, Warszawa 2007, ISBN 978-83-7483-885-6, pozycja nominowana do nagrody Złote Skrzydła Gazety Prawnej

Analiza sprawozdań finansowych

Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych, oddk, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7426-509-6.

Grzegorz Michalski (tel. 503452860) [ email: michalskig@ue.wroc.pl ] szkolenia finanse dla niefinansistów

info-B-programy2011GrzegorzMichalski_2Finanse_dla_Przedsiebiorcw.doc

info-B-programy2011GrzegorzMichalski_Finanse_dla_Przedsiebiorcw.doc

info-B-programy2011GrzegorzMichalski_OcenaProjektowInwestycyjnych.doc

info-B-programy2011GrzegorzMichalski_Wycena_Przedsiebiorstw.doc

info-B-programy2011GrzegorzMichalski_ZarzadzaniePlynnoscia.doc

Reklamy

Comments are closed.

%d blogerów lubi to: